Sabtu, 16 Februari 2019

PENGERTIAN ‘ULAMA’ DAN CIRI-CIRI ULAMA’

Konsep ulama’ boleh ditakrif dengan berbagai difinasi yang berlandaskan latar belakang kesarjanaan atau disiplin ilmu masing-masing. Perkataan ulama’ itu adalah kata jamak dari perkataan “’Arab iaitu ‘Alim. Kemudian lahir pula perkataan ‘Alamah iaitu orang yang benar-benar mengerti atau mengetahui dengan mendalam hakikat sesuatu. (Muhamad Ismail, 1961:26.)

Menurut Dato’ Dr. Harun Din, dalam al-Quran karim terdapat dua kali sahaja perkataan ulama’ itu digunakan. Kedua-duanya merujuk kepada yang mendalami pengetahuan agama. Yang mendalami agama Islam diistilahkan dengan al-ulama’. Ada alif dan lam. Ini bererti bahawa ulama’ adalah istilah khusus yang dimaklumi bahwa hanya diguna pakai untuk yang mengetahui dan mendalami tentang agama Islam sahaja. Di dalam bahasa arab ada banyak istilah selain ulama’ yang diguna bagi merujuk kepada bidang masing-masing. Contohnya (khabir atau khubara’ untuk pakar yang lain dari bidang agama), Muhtarif atau muhtarifun, Fanni atau fanniyyun yang merujuk kepada technician, Mahandis arkitek, Tabib akhsai pakar perubatan.

Seperkara lain yang patut disebut bahawa perkataan ulama ialah perkataan jama’. Kalau untuk seorang disebut alim mufrad. Akan tetapi sudah menjadi penggunaan yang menyeluruh dipakai ulama’ untuk merujuk kepada seorang seperti imam Syafie adalah ulama’ terbilang. Dibolehkan demikian kerana hakikatnya seorang alim dalam Islam memiliki dan mendalami berbagai bidang ilmu, ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya ilmu al-qawafi, badi’ maani, bayan, nahu saraf, usul feqh, ulum hadis, hadis, tafsir, ulum tafsir, ilmu al-adab al-arabi, arud, tarikh, mantiq, al-falsafah dan berbagai ilmu. (Dr. Harun Din, 2004: 7-8.)

Nizam Sakamat Sakjeha merumuskan pengertian ulama’ pada tanggapan masyarakat umum adalah mereka yang berat sangkaan mereka, amat ikhlas dalm melaksanakan tuntutan al-Quran dan al-Sunnah. Amat prihatin dan berusaha keras untuk menegakkan yang hak dan memerangi kebatilan, mereka adalah orang yang tidak mungkin tenggelam dalam hawa nafsu. Nizam Sakamat Sakjeha Nasaih wa Taujihat al-Mufakkirin wa Ulama’ al-Islam liljamaat wal ahzab al-Islamiah: 4

Menurut Jamal Mohd Lokman, menjelaskan secara estimologinya ulama’ membawa maksud “orang yang mengerti atau orang yang berilmu pengetahuan”, iaitu mengetahui hakikat sesuatu dengan penuh keyakinan. Jamal Mohd. Lokman Sulaiman, 1999:37.

Abi Talib dan Ismail Abdul Halim, Istilah ulama’ disandarkan kepada individu yang mengetahui mengenai al-Quran dan al-Sunnah serta memahami kedudukan hukum dan sumber hukum Islam yang berpandukan kepada sumber tersebut. (Abi Talib dan Ismail Abdul Halim, 1982:2. )

Mahyuddin Haji Yahya, di dalam Encyclopedia Sejarah Islam, para ulama’ ialah golongan penting kerana mereka merupakan pakar dalam bidang agama khususnya dalam bidang tafsir, feqah, hadis, Usuluddin dan segala cabang ilmu Islam. (Mahyuddin Haji Yahya, 1989:1708).

Al-Imam Abi Al-Qasim Jara Allah Mahmud Umar bin Muhammad al-Zamakhsyari, Ulama’ ialah mereka yang mengetahui mengenai sifat Allah, keadilannya,ketauhidannya, sifat yang harus dan yang tidak harus keatasnya, maka mereka membesarkannya, membesarkan kekuasaanya. Orang yang ilmunya bertambah maka bertambah takut ia kepada Allah SWT. (Al-Imam Abi Al-Qasim Jara Allah Mahmud Umar bin Muhammad al-Zamakhsyari, 1995:592-593.)

Menurut Syed Qutb mereka yang mengkaji al-Quran yang penuh keaijaiban dan mereka yang mengenal Allah dan mengetahui hakikat Allah, mengetahui kesan penciptaan Allah, mengetahui kesan kekuasaan Allah, dan bertaqwa kepada Allah, dan menyembah Allah dengan sebenar penyembahan. Ulama’ ialah orang yang mengetahui sifat Allah dan kebesarannya. Siapa yang bertambah ilmuya maka ia bertambah takut kepada Allah.( Syed Qutb, 1994:2943.)

Prof. Dr. H. Abdul Karim Amrullah (Hamka), Orang yang takut kepada Allah ialah orang-orang yang berilmu. Berdasarkan kepada ayat Fatir: 28. di pangkal ayat Allah mengguna perkataan “Innama”. Menurut ahli nahu bahawa huruf “innama” itu ialah adaatu hasr yang ertinya “alat untuk membatas”. Sebab itu ertinya yang tepat dan jitu ialah “ hanya orang-orang yang berilmu jua yang akan merasa takut kepada Allah. Kerana kalau tidak ada ilmu tidaklah orang akan takut kepada Allah. Kerana timbulnya satu ilmu setelah diselidiki. Maka jelaslah bahawa pangkal ayat tadi Allah telah berfirman “tidakkah engkau lihat” maka kalau tidak dilihat tidaklah akan tahu. Kalau sudah dilihat dan diketahui dengan sendirinya akan mengertilah bagaimana kebesaran Allah , kekuatanya dan keagunganya, merasa dirinya kerdil di hadapan kekuasaan Allah, dengan ini akan menimbulkan takut . Kalau takut telah timbul nescaya timbullah ketundukan , lalu segala perintahnya dilaksanakan dan larangannya dihentikan. .(Prof. Dr. H. Abdul Karim Amrullah (Hamka), 1984: 300-301. )

Menurut Ibn Kathir Tidak lain orang yang merasa takut kepada Allah itu hanyalah ulama’ yang telah mencapai matlamat ma’rifat, iaitu mengenali tuhan menilik hasil kekusaannya dan kebesarannya. Maha besar, maha kuasa, yang maha berilmu yang mempunyai sifat kesempurnaan dan yang mempunyai Asma’ al-Husna. Apabila makrifat bertambah sempurna dan ilmu terhadapnya bertambah matang, ketakutan kepadanya bertambah besar dan bertambah banyak.

Imam Malik berkata” ulama’ bukanlah kerana banyak menghafaz riwayat hadis, bahkan ilmu ialah Nur yang dinyalakan tuhan dalam hati”.Hamka: 301

Menurut al-Syaukani ulama’ ialah mereka yang takut kepada Allah dan mengetahui bahawa Allah berkuasa atas sesuatu. Dan ulama’ ini bukan mereka yang banyak menghafaz hadis tetapi mereka yang memiliki ilmu dan takut dengan Allah SWT. (Muhammad Bin Ali Muhammad al-Syaukani: 459. )

Begitu juga al-Qurtubi menyebut bahawa ulama’ ialah seorang yang takut kekuasaan Allah dan yakin Allah berkuasa membalas atas maksiat yang di lakukan. Daripada Ibn. Abbas berkata ulama’ ialah yang mengetahui tentang tuhannya yang Rahman dan tidak syirik kepada Allah, dan menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan memelihara peringatan Allah dan mengetahui bahawa semua yang dilakukan di bawah pengetahuannya. (Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, juz 7:343-344.)

Dari Ibn Abi ‘Umrah dari ‘Akrimah dari Ibn Abbas katanya ulama’ ialah orang alim yang mengenal Allah dan tidak syirik kepadanya dan mengharamkan apa yang diharamkan dan memelihara wasiatnya”

Berkata Ahmad bin Saleh al-Misri dari Ibn Wahab dari Malik katanya” Sesungguhnya alim ialah bukan orang yang banyak meriwayat ,sebenarnya alim ialah ilmu yang dimilikinya bercahaya. Allah menjadikan bercahaya dalam hatinya. Tetapi mereka takut kepada Allah bukan semata-mata banyak mengetahui riwayat( ilmu) Sebaliknya ia mengetahui kefarduan dan mengikut kitab sunnah dan apa yang dilakukan oleh sahabat radhiallahuahum dan selepas dari mereka “ ”

al-Imam al-Maraghi ketika menafsirkan ayat dalam surah al-Fatir, Ulama’ ialah orang yang takut azab Allah dengan banyak melakukan kepadanya. Dengan ilmu yang mereka pelajari datanglah keyakinan, jika dibuat maksiat akan dibalas dengan siksa, demikian kalau dibuat baik maka mereka akan dibalas dengan syurga.

Menurut Ibn Abbas bahawa ulama’ ialah yang mengenal Allah dan takut kepadanya. (Muhammad Bin Ali Muhammad al-Syaukani, Tahqiq Dr. Abdul Rahman Umairah, Fathu al-Qadir, juz 4: 463)

Berkata Rabi’ Bin Anas “Siapa yang tidak takut kepada Allah maka ia bukan ulama’” (Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, juz 7:343-344.)

Dari Ibn Abi ‘Umrah dari ‘Akrimah dari Ibn Abbas katanya ulama’ ialah orang alim yang mengenal Allah dan tidak syirik kepadanya dan mengharamkan apa yang diharamkan dan memelihara wasiatnya” (Imam Hafiz Jamaluddin abu al-Fida’ Ismail ibn Kathir al-Qudsi al-Dimasyqi, juz 3/ 4: 553-554.)

al-Hassan al-Basri ulama’ ialah orang yang takut kepada Allah dan cenderung melakukan apa yang Allah suka dan menjauhkan apa yang Allah murka” (Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, 7/20: 343-344)

Sheikh Abul Aziz Badri ulama’ sebagai pewaris nabi iaitu yang menyambung kembali perjuangan dan dakwah para nabi. Ulama’ yang menjadi pewaris para nabi ialah ulama’ yang tidak takut kepada pemerintah yang zalim. Tidak takut kepada pihak yang kejam kerana kepatuhan mereka hanya kepada Allah SWT. (Sheikh Abul Aziz Badri, 1988:53. )

Berkata Ahmad bin Saleh al-Misri dari Ibn Wahab dari Malik katanya” Sesungguhnya alim ialah bukan orang yang banyak meriwayat ,sebenarnya alim ialah ilmu yang dimilkinya bercahaya. Allah menjadikan bercahaya dalam hatinya. Tetapi mereka takut kepada Allah bukan semata-mata banyak mengetahui riwayat( ilmu) Sebaliknya ia mengetahui kefarduan dan mengikut kitab sunnah dan apa yang dilakukan oleh sahabat radhiallahuahum dan selepas dari mereka “ (Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, 343-344.)

Ibn. Masud berkata ketakutan kepada Allah petanda seorang itu alim. Yang berilmu bukanlah kerana ia banyak meriwayatkan hadis akan tetapi yang amat takut kepada Allah. Di tanya Saad bin Ibrahim siapakah yang paling alim di kalangan penduduk Madinah? Jawabnya orang yang paling takut kepada Allah.

Ali Bin Abi Talib pernah berkata seorang alim ialah seorang yag tidak pernah melakukan maksiat, tidak jemu mengingatkan dirinya dan manusia sekalian akan azab allah swt dan tidak membelakangi al-quran. (Al- Imam al-Qurtubi, juz 14:243)

Kesimpulannya
Secara umumnya perkataan ulama’ itu membawa satu pengertian yang luas, disandarkan kepada seorang yang memahami konsep agama secara syumul dan mendalam serta menzahirkanya dalam bentuk praktikal dan amalan hidup seharian. Apabila ulama’ dikaitkan dengan Islam ia berhubung rapat dengan Allah. Tidak cukup sekadar ada ilmu tetapi tidak takut kepada Allah SWT, begitu juga sebaliknya.

Ulama’ dikenali dengan ilmunya dan keteguhan pendiriannya. Mereka terpelihara daripada terjebak ke dalam perkara-perkara yang syubahat. Ulama’ dikenali dengan jihad, dakwah, pengorbanan dari segi waktu, harta benda, nyawa dan kesungguhan mereka di jalan Allah.
Ulama’ dikenali dengan ibadah dan khusyuk mereka
kepada Allah. Ulama’ dikenali dengan jauhnya mereka dari keburukan dunia dan pujuk rayunya. Ulama’ dikenali dengan pengakuan oleh umat Islam dan jumhurnya dari kalangan ahli hak.

Di antara perkara yang menunjukkan alimnya ulama’ dan kelebihannya ialah mengenai pengajiannya, fatwanya dan
juga karangannya. Adapun pangkat dan jawatan atau yang seumpama dengannya, bukanlah dikira sebagai tanda yang
menunjukkan kepada ilmunya. Ulama’ tidak ditentukan dan tidak dipilih melalui cara pengundian, tidak juga dengan cara penentuan jawatan. Sebagaimana di antara kalangan alim ulama’ dalam tarikh ummah terserlah dan nyata sebutannya (masyhur), menjadi imam atau pemimpin kepada ummah sedang dia (alim ulama’) tidak mengenal dan menjawat kedudukan atau memegang jawatan. Seumpama Imam Ahmad dan Syeikh Islam Ibnu Taimiah sebagai dua contoh dalam tarikh yang panjang bagi ummah ini.

Ini tidak bermaksud setiap orang yang mempunyai jawatan dalam ilmu pengetahuan bukannya dia seorang yang alim, bahkan yang dimaksudkan di sini ialah kedudukan dan jawatan bukanlah dikira sebagai tanda yang menunjukkan ke atas ilmu, oleh itu kita dapati di
sana ada di antara kalangan para ulama’ yang dilantik oleh hakim(kerajaan) menjadi pemerintah, qodhi, mufti dan seumpama dengannya, bahkan kadang-kadang kita dapati pada zaman pemerintahan yang zalim tetap ada para qadhi yang adil dan para mufti yang boleh
dipercayai.

Memiliki segulung ijazah bukanlah jambatan mendapat gelaran sebagai ulama’, apatah lagi jika tidak terpancar dari dirinya kehidupan ilmu. Ulama’ bukan sahaja ada ilmu malahan ia memberi sumbangan kepada masyarakat, perkembangan dakwah dan kemajuan negara. Mereka adalah yang dianugerahkan Allah dengan ilmu pengetahuan, kemahiran serta pengalaman yang meluas dan mendalami dalam hukum halal, hal ehwal Islam dan mampu melakukan istinbat hukum dengan sumber-sumber hukum yang betul dan asli; alquran dan al-Sunnah, ijma’ dan qias dan lain-lain sumber yang muktabar, dengan lain perkataan ulama’ dalah pakar rujuk agama yang berkemampuan (dari segi ilmu) dan disiplinnya. Golongan ini juga mampu memahami , mengoalah serta menganalisa maqhasid syariah. Mereka adalah ahlul zikri yang boleh mengolah dan menganalisis kepentingan-kepentingan agama, nyawa, jiwa, akal dan intelektual, harta, nasab dan keturunan. Mereka juga mempunyai keperibadian yang mulia, dan dispilin yang tinggi dalam kehidupan. Mereka tidak boleh berpura-pura atau double standard sebaliknya ikhlas dan jujur samaada dalam kehidupan mahupun dalam pandangan, idea serta nasihat mereka. Ulama’ sebenar tidak bersikap berat sebelah tidak menggunakan ilmu untuk kepentingan diri dan kumpulan tertentu sahaja.

Kedudukan mereka sebagai ulama’ adalah satu pengiktirafan masyarakat. Jadi golongan ulama’ bukanlah merupakan golongan yang sewenang-wenangnya menggelar diri mereka ulama’. Pengiktirafan masyarakat amat penting kerana ilmu, sahsiah dan cara hidup mereka diakui. Ulama’ dahulu tidak mendapat apa apa sijil tetapi mereka diiktiraf oleh masyarakat sebagai al-Allamah (seorang berilmuan pengetahuan tinggi). Kualiti ilmu dan penyampaian ilmu membuahkan pengiktirapan masyarakat kepada mereka.

Dari semua kutipan dan penjelasan di atas menunjukkan bahawa ulama’ adalah merujuk kepada mereka yang mengetahui dan mendalami pengetahuan agama. Dengan pengetahuan ini menjadikan mereka patuh kepada hukum Allah. Amat takut kepada kemurkaan di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat.

Keistimewaan Ulama’

Firman Allah SWT
“Allah menyatakan bahawasanya tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia, yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha perkasa lagi Maha Bijaksana). (Surah al-Imran, 3:18)

Ayat ini menerangkan kedudukan ulama’, dalam soal menguatkan akidah, kedudukan ulama’ adalah amat tinggi, selepas kedudukan para malaikat. Menurut Ibn. Hajar para ulama’ yang beramal dengan ilmunya pada hakikatnya wali Allah. (Al-Zawajir 1/88)

Ini satu darjat ketinggian yang amat nyata dengan kedudukan yang penting itu para ulama’ sebenarnya bukanlah satu golongan yang tersisih dan diketepikan dari permasalahan hidup umat manusia dalam apa jua bentuk.

Banyak hadis yang menyatakan tentang ilmu dan ulama’. Ilmu yang diperolehi oleh ulama’ adalah diturunkan oleh Allah SWT. Ayat dan perkataan “Orang yang di kurniakan ilmu dan beberapa darjat”. Menunjukkan Allah mengurniakan ilmu dan kepandaian yang amat luas kepada manusia, ilmu itu lebih maju dan teratur daripada pengetahuan yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada lain-lain makhluk seperti malaikat.

Di antara Hadis Rasulullah SAW . “ Ya Allah berilah rahmat kepada penggantiku. Para sahabat bertanya wahai Rasulullah siapakah pengganti-pengganti baginda. Jawab baginda “ Mereka itu orang yang datang selepas ku meriwayatkan hadis-hadis ku dan mengajarkannya kepada umat manusia”.

Ibn. Abbas menyatakan darjat ketinggian para ulama’` di atas orang mukmin biasa adalah sekira-kira 700 tahun perjalanan dan jauh di antara satu darjat dengan darjat yang lain adalah 500 tahun. (Azzawajir 1/89)

Ulama’ adalah petunjuk kepada hamba dan menara petunjuk kepada sebuah Negara, dan teras ummah dan sumber hikmah, mereka adalah kemarahan syaitan dengan mereka menghidupkan hati ahli kebenaran dan mematikan hati penyelewing. Perumpamaan mereka di bumi seperti bintang di langit yang memberi penunjuk kepada orang di lautan dan daratan. Apabila bintang terpadam maka ia boleh mengeliru perjalanan. (Imam Abu Bakar Muhammad bin Hussin Bin Abdullah Al-Ajiri, Takhrij wa ta’liq Sopian Nur Marbu Banjari al-Makki, 1996:13.)

Apabila ulama’ tidak ada maka manusia tidak akan tahu bagaimana hendak menunaikan satu kefarduan dan bagaimana hendak menjauhkan perkara yang diharamkan, bagaimana hendak menyembah Allah. Jika ulama’ mati maka waktu itu akan melahirkan kejahilan dan merupakan satu musibah kepada manusia. Imam Abu Bakar Muhammad bin Hussin Bin Abdullah Al-Ajiri, Takhrij wa ta’liq Sopian Nur Marbu Banjari al-Makki, 1996:13.)

Ulama’ mempunyai kaitan yang rapat dengan ilmu, dengan sebab itu apabila ulama’ meninggal ilmu pun hilang. Kata-kata Ka’ab Bin Mani’c seorang tabiin yag masyhur telah berkata” Wajib keatas kamu memelihara ilmu sebelum ia hilang, kerana hilang ilmu kerana hilang ahlinya”. (Imam Abu Bakar Muhammad bin Hussin Bin Abdullah Al-Ajiri, Takhrij wa ta’liq Sopian Nur Marbu Banjari al-Makki, 1996:34.)

Hadis yang diriwayatkan daripada Muaz Bin Jabal :

“Belajarlah ilmu maka sesungguhnya mempelajari ilmu kerana Allah adalah untuk menakutkan dan menuntut ilmu adalah ibadah dan mempelajarinya adalah tasbih dan berbahas dengannya adalah jihad dan mengajarnya bagi orang yang tidak mengetahui adalah sedekah dan mengajar ahli keluarganya mengenai halal dan haram adalah satu usaha untuk mendekatkan diri dengan Allah kerana ia mengajar kepada benda halal dan haram dalam menakutkan kepada Allah dan menjadi rakan ketika kesunyian dan menjadi dalil ketika senang dan susah dan menjadi perhiasan ketika keseorangan dan menjadi rakan ketika berdagang dan Allah angkat darjat mereka dikalangan mereka dan menjadikan mereka pemimpin yang menjadi ikutan orang lain. Kerana Ilmu menghidupkan hati yang buta dan memberi cahaya kepada yang gelap dan memberi satiap tenaga kepada yang lemah dan telah mencapai hamba ketahap yang merdeka dan menduduki bersama raja-raja dan mencapai darjat yang tinggi di dunia dan juga akhirat. Dengan ilmu ia boleh taat kepada Allah SWT, dengan ilmu ia menyembah Allah dengan ilmu ia menghubungkan tali sillturrahim, dengan ilmu ia dapat mengetahui yang halal dan yang haram dan menjadi perintis kepada amal. (Imam Abu Bakar Muhammad bin Hussin Bin Abdullah Al-Ajiri, Takhrij wa ta’liq Sopian Nur Marbu Banjari al-Makki, 1996:35-36.)

Luqman Hakim pernah berkata kepada anaknya
Wahai anakkku duduklah dengan ulama’ dan rapatkan kedua lutut kamu sesungguhnya Allah menghidupkan hati dengan ilmu seperti menghidupkan bumi dengan turunnya hujan” (Muhammad Ibn. Abdul Bar bin Asim al-Namari, 1994:43.)

Nasihat Luqman juga
“Jangan kamu duduk bertengkar dengan ulama’ maka kelak kamu akan hina dan jangan kamu bertengkar dengan orang yang bodoh maka mereka akan memaki kamu sebaliknya kamu sabar bagi orang yang yang lebih tinggi ilmu daripada kamu dan orang yang lebih rendah ilmu daripada kamu. Maka hendaklah kamu bersama dengan ulama’ dan sabar bagi mereka dan mengambil daripada mereka ilmu” (Muhammad Ibn. Abdul Bar bin Asim al-Namari, 1994:43.)

Malik bin Anas berkata
“Jangan ambil ilmu daripada 4 golongan ini,

a. Orang yang terkenal bodoh
b. Oran yang terkenal dengan ikut hawa nafsu.
c. Orang yang menyeru kepada hawa nafsu.
d. Lelaki yang ada kelebihan dan tidak tahu apa yang diucapkan. ”
(Muhammad Ibn. Abdul Bar bin Asim al-Namari, 1994:91-92.)

Ciri-Ciri Ulama’

1.Sentiasa tawaduk dengan ilmunya

2.Dia tidak menuntut kemuliaan disisi pemerintah dengan ilmunya

3. Katakan Wallahua’lam jika tidak tahu.

Daripada Abdullah Ibn Masud
“Wahai manusia apabila ditanya dari perkara ilmu yang kamu tahu maka kamu jawab, jika kamu tidak tahu maka katakanlah Allah a’lam. ” (Muhammad Ibn. Abdul Bar bin Asim al-Namari, 1994:92.)

4.Dan tiada menjadikan ilmu tadi sebagai barang dagangan

5. Tidak menjadikan ilmunya untuk mendekatkan dunia dan menjauhkan orang faqir

6.Tawaduk dengan orang faqir dan orang yang saleh

7.Apabila ia berada di dalam majlisnya maka ia sabar atas orang yang lambat faham dengan hal ehwal agamanya sehingga ia menjawab dengan lembut dan beradab.

8. Ulamak mesti beramal dengan ilmunya

Sabda Rasulullah SAW “ Sedahsyat-dahsyat manusia yang diazab di hari qiamat ialah seoang alim yang tidak bermanfaat imunya”. (Muhammad Ibn. Abdul Bar bin Asim al-Namari, 1994:92.)

Kata Fudhail bin ‘Iyyad,
Awal ilmu ialah diam, kemudian mendengar, kemudian hafal kemudian beramal dan menyebarkan .

Begitu juga dengan kata-kata Ibn. Mubarak
“awal imu ialah diam, kemudian memperdengar, kemudian memberi faham, kemudian menghafaz kemudian beramal” (Muhammad Ibn. Abdul Bar bin Asim al-Namari, 1994:46.)

9. Apabila disoal kepadanya perkara yang provokasi yang akan menimbulkkan fitnah di kalangan orang muslimin maka ia minta elak dan minta supaya soalan ini ditanya kepada orang yang lebih aula daripadanya

10. Ulama’ ia tidak akan bertengkar dan memperbodohkan orang lain.

11. Mengajar orang lain kepada tuhannya dan memperingatkan bagi mereka yang lupa. Mengajar bagi mereka yang jahil dan meletakan hikmah kepada ahlinya. (Imam Abu Bakar Muhammad bin Hussin Bin Abdullah Al-Ajiri, Takhrij wa ta’liq Sopian Nur Marbu Banjari al-Makki, Akhlaq al-Ulama’, 1996/1417, t.tpt, hlm, 50-53)

12.Sentiasa bersyukur kepada Allah SWT .

13. Sentiasa berzikir kepada Allah .

14.Hatinya sentiasa bermunajat dengan Allah .

15.Haya bergantung kepada Allah dan tidak takut kepada lain daripada Allah.

16. Sentiasa beradab dengan Quran dan Sunnah .

17. Tidak berlumba dengan ahli dunia dalam menuntut kemuliaan.

18.Berjalan atas muka bumi dengan tunduk dan patuh.

19. Sibuk hatinya menuntut kefahaman dan iktibar.

20. Sentiasa menyebut nama Allah bersama bersama orang berzikir

21.Lidahnya sentiasa menyebut nama Allah

Imam Abu Bakar Muhammad bin Hussin Bin Abdullah Al-Ajiri, Takhrij wa ta’liq Sopian Nur Marbu Banjari al-Makki, Akhlaq al-Ulama’, t.tpt 1996/1417,hlm:13,

22.Sentiasa dahagakan ilmu.
Kata-kata Ibn. Masud”Dua perkara yang tidak pernah kenyang iaitu orang yang ada ilmu yang sentiasa menambahkan rida Allah dan ahli dunia yang berusaha menghimpunkan harta.

Kata-kata Masruq seorang Tabiin di zaman Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Ali dan Saidina Osman “ Tanda seorang yang berilmu ialah orang yang takut kepada Allah dan tanda orang yang jahil ialah orang yang kagum dengan ilmunya” Imam Abu Bakar Muhammad bin Hussin Bin Abdullah Al-Ajiri, Takhrij wa ta’liq Sopian Nur Marbu Banjari al-Makki, 1996:64.)

23.Tidak berkompromi dengan maksiat yang dilakukan oleh pemerintah.

Daripada Ummu Salamah berkata” Bersabda Rasulullah SAW” Adalah atas kamu pemimpin, kamu kenal mereka dan kamu engkar, maka sesiapa yang ingkar maka ia telah melepaskan diri dan siapa yang benci maka ia selamat, dan tetapi siapa yang ridha dan mengikutnya maka dijauhkan oleh Allah kepadanya oleh Allah”. Maka dikatakan Wahai Rasulullah Apakah kamu perangi mereka tetapi baginda menjawab “tidak , selagi mereka solat”. Sahih Muslim: 1854

24.Orang alim musuh iblis

“Sabda Rasulullah SAW Seorang faqih begitu susah atas iblis, berbading dengan 1000 orang jahil” Kitab Ilmu Turmizi

25.Para ulama’ hendaklah mempunyai iltizam qiadi atau iltizam kepimpinan, kerana ulama’ adalah pemimpin masyarakat dan ummah seperti para Rasul SAW . Firman Allah “ Dan ingatlah ketika nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah (perintah suruhan dan larangan) maka nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Allah berfirman: “….Sesungguhnya aku akan melantik mu menjadi pemimpin bagi umat manusia..” (al-Baqarah,2:124)

Dengan demikian ulama’ bukan sekadar mengetahui tentang hukum hakam yang terbatas, bukan orang yang mengaji kitab feqah dan bukan juga ditentukan oleh serban dan jubah besar. Prof. Dr. H. Abdul Karim Amrullah (Hamka), Tafsir al-Azhar, , Bandung: Yayasan Latimojong, cet. Pertama, juz 22/30, 1984, hlm. 302-303.

Sebab itu ulama’ yang layak memimpin mereka mestilah meniru sikap dan akhlak nabi, maka barulah layak mereka menjadi pemimpin.
“Para ulama’ adalah pewaris nabi-nabi dan sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan wang emas atau perak, tetapi mereka meninggalkan ilmu, sesiapa yang mengambilnya maka sesungguhnya ia telah mengambil habuan yang cukup”.
(Imam Abu Bakar Muhammad bin Hussin Bin Abdullah Al-Ajiri, Takhrij wa ta’liq Sopian Nur Marbu Banjari al-Makki, Akhlaq al-Ulama’: 19)

Sebab itulah para ulama’ mereka yang layak mewaris nabi kerana nabi hanya meninggalkan ilmu dan mereka yang boleh memahami apa yang nabi tinggal ialah ulama’.

26. Keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah

Kata Imam Ghazali : Maka inilah dia perjalanan ulama’
dan juga adat mereka pada menyeru ke arah kebaikan dan
mencegah kemungkaran, kurangnya mereka bergaul dengan pihak pemerintah dan akan tetapi mereka
menyerahkan kepada kuasa Allah Taala untuk mengawasi
mereka, mereka redho dengan ketetapan Allah Taala
supaya dianugerahkan kepada mereka syahadah di jalanNya. Ketika mereka mengikhlaskan niat kerana Allah maka kalam-kalam mereka memberi kesan pada hati yang keras maka dengannya lembutlah hati dan hilanglah kekerasannya.

27. Bertolak ansur tolak ansur. Tidak fanatik dengan pandangannya sahaja. Contoh Imam-Imam mazhab boleh dijadikan ukuran.

Diriwayatkan bahawa Imam Shafie telah mengatakan “Seluruh manusia dalam bidang fiqah adalah keluarga Abu Hanifah” Beliau juga melaku kan solat subuh dekat kubur Abu Hanifah, beliau tidak melakukan qunut, beliau berbuat demikian kerana menghormati Abu Hanifah yng negatakan qunut tidak ada dalam solat subuh dan untuik mengajar pengikutnya supaya bertolak ansur kepada mazhab berkenaan. (Mohd. Radzi Othman dan O.K. Rahmat, 1996:61)

Kiyai Hasyim Asyaari, daripada Nahdatul Ulama, sebuah organisasi kaum tua mengatakan umat Islam agar jangan taksub kepada setengah mazhab atau setengah hukum di dalam soal furuk. Yang utama bagi umat Islam ialah membela Islam dan berjuang menentang orang yang menolak al-Quran. Berjihad menghadapi musuh adalah wajib. Adapun takasub pada satu mazhab dan satu qaul ini tidak disukai oleh Allah. Apatahlagi sehingga mendorong kepada berebut-rebut dan berdengkian. (Umar Hasyim , 1982:232-233.

Konsep ulama’ boleh ditakrif dengan berbagai difinasi yang berlandaskan latar belakang kesarjanaan atau disiplin ilmu masing-masing. Perkataan ulama’ itu adalah kata jamak dari perkataan “’Arab iaitu ‘Alim. Kemudian lahir pula perkataan ‘Alamah iaitu orang yang benar-benar mengerti atau mengetahui dengan mendalam hakikat sesuatu. (Muhamad Ismail, 1961:26.)

Menurut Dato’ Dr. Harun Din, dalam al-Quran karim terdapat dua kali sahaja perkataan ulama’ itu digunakan. Kedua-duanya merujuk kepada yang mendalami pengetahuan agama. Yang mendalami agama Islam diistilahkan dengan al-ulama’. Ada alif dan lam. Ini bererti bahawa ulama’ adalah istilah khusus yang dimaklumi bahwa hanya diguna pakai untuk yang mengetahui dan mendalami tentang agama Islam sahaja. Di dalam bahasa arab ada banyak istilah selain ulama’ yang diguna bagi merujuk kepada bidang masing-masing. Contohnya (khabir atau khubara’ untuk pakar yang lain dari bidang agama), Muhtarif atau muhtarifun, Fanni atau fanniyyun yang merujuk kepada technician, Mahandis arkitek, Tabib akhsai pakar perubatan.

Seperkara lain yang patut disebut bahawa perkataan ulama ialah perkataan jama’. Kalau untuk seorang disebut alim mufrad. Akan tetapi sudah menjadi penggunaan yang menyeluruh dipakai ulama’ untuk merujuk kepada seorang seperti imam Syafie adalah ulama’ terbilang. Dibolehkan demikian kerana hakikatnya seorang alim dalam Islam memiliki dan mendalami berbagai bidang ilmu, ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya ilmu al-qawafi, badi’ maani, bayan, nahu saraf, usul feqh, ulum hadis, hadis, tafsir, ulum tafsir, ilmu al-adab al-arabi, arud, tarikh, mantiq, al-falsafah dan berbagai ilmu. (Dr. Harun Din, 2004: 7-8.)

Nizam Sakamat Sakjeha merumuskan pengertian ulama’ pada tanggapan masyarakat umum adalah mereka yang berat sangkaan mereka, amat ikhlas dalm melaksanakan tuntutan al-Quran dan al-Sunnah. Amat prihatin dan berusaha keras untuk menegakkan yang hak dan memerangi kebatilan, mereka adalah orang yang tidak mungkin tenggelam dalam hawa nafsu. Nizam Sakamat Sakjeha Nasaih wa Taujihat al-Mufakkirin wa Ulama’ al-Islam liljamaat wal ahzab al-Islamiah: 4

Menurut Jamal Mohd Lokman, menjelaskan secara estimologinya ulama’ membawa maksud “orang yang mengerti atau orang yang berilmu pengetahuan”, iaitu mengetahui hakikat sesuatu dengan penuh keyakinan. Jamal Mohd. Lokman Sulaiman, 1999:37.

Abi Talib dan Ismail Abdul Halim, Istilah ulama’ disandarkan kepada individu yang mengetahui mengenai al-Quran dan al-Sunnah serta memahami kedudukan hukum dan sumber hukum Islam yang berpandukan kepada sumber tersebut. (Abi Talib dan Ismail Abdul Halim, 1982:2. )

Mahyuddin Haji Yahya, di dalam Encyclopedia Sejarah Islam, para ulama’ ialah golongan penting kerana mereka merupakan pakar dalam bidang agama khususnya dalam bidang tafsir, feqah, hadis, Usuluddin dan segala cabang ilmu Islam. (Mahyuddin Haji Yahya, 1989:1708).

Al-Imam Abi Al-Qasim Jara Allah Mahmud Umar bin Muhammad al-Zamakhsyari, Ulama’ ialah mereka yang mengetahui mengenai sifat Allah, keadilannya,ketauhidannya, sifat yang harus dan yang tidak harus keatasnya, maka mereka membesarkannya, membesarkan kekuasaanya. Orang yang ilmunya bertambah maka bertambah takut ia kepada Allah SWT. (Al-Imam Abi Al-Qasim Jara Allah Mahmud Umar bin Muhammad al-Zamakhsyari, 1995:592-593.)

Menurut Syed Qutb mereka yang mengkaji al-Quran yang penuh keaijaiban dan mereka yang mengenal Allah dan mengetahui hakikat Allah, mengetahui kesan penciptaan Allah, mengetahui kesan kekuasaan Allah, dan bertaqwa kepada Allah, dan menyembah Allah dengan sebenar penyembahan. Ulama’ ialah orang yang mengetahui sifat Allah dan kebesarannya. Siapa yang bertambah ilmuya maka ia bertambah takut kepada Allah.( Syed Qutb, 1994:2943.)

Prof. Dr. H. Abdul Karim Amrullah (Hamka), Orang yang takut kepada Allah ialah orang-orang yang berilmu. Berdasarkan kepada ayat Fatir: 28. di pangkal ayat Allah mengguna perkataan “Innama”. Menurut ahli nahu bahawa huruf “innama” itu ialah adaatu hasr yang ertinya “alat untuk membatas”. Sebab itu ertinya yang tepat dan jitu ialah “ hanya orang-orang yang berilmu jua yang akan merasa takut kepada Allah. Kerana kalau tidak ada ilmu tidaklah orang akan takut kepada Allah. Kerana timbulnya satu ilmu setelah diselidiki. Maka jelaslah bahawa pangkal ayat tadi Allah telah berfirman “tidakkah engkau lihat” maka kalau tidak dilihat tidaklah akan tahu. Kalau sudah dilihat dan diketahui dengan sendirinya akan mengertilah bagaimana kebesaran Allah , kekuatanya dan keagunganya, merasa dirinya kerdil di hadapan kekuasaan Allah, dengan ini akan menimbulkan takut . Kalau takut telah timbul nescaya timbullah ketundukan , lalu segala perintahnya dilaksanakan dan larangannya dihentikan. .(Prof. Dr. H. Abdul Karim Amrullah (Hamka), 1984: 300-301. )

Menurut Ibn Kathir Tidak lain orang yang merasa takut kepada Allah itu hanyalah ulama’ yang telah mencapai matlamat ma’rifat, iaitu mengenali tuhan menilik hasil kekusaannya dan kebesarannya. Maha besar, maha kuasa, yang maha berilmu yang mempunyai sifat kesempurnaan dan yang mempunyai Asma’ al-Husna. Apabila makrifat bertambah sempurna dan ilmu terhadapnya bertambah matang, ketakutan kepadanya bertambah besar dan bertambah banyak.

Imam Malik berkata” ulama’ bukanlah kerana banyak menghafaz riwayat hadis, bahkan ilmu ialah Nur yang dinyalakan tuhan dalam hati”.Hamka: 301

Menurut al-Syaukani ulama’ ialah mereka yang takut kepada Allah dan mengetahui bahawa Allah berkuasa atas sesuatu. Dan ulama’ ini bukan mereka yang banyak menghafaz hadis tetapi mereka yang memiliki ilmu dan takut dengan Allah SWT. (Muhammad Bin Ali Muhammad al-Syaukani: 459. )

Begitu juga al-Qurtubi menyebut bahawa ulama’ ialah seorang yang takut kekuasaan Allah dan yakin Allah berkuasa membalas atas maksiat yang di lakukan. Daripada Ibn. Abbas berkata ulama’ ialah yang mengetahui tentang tuhannya yang Rahman dan tidak syirik kepada Allah, dan menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan memelihara peringatan Allah dan mengetahui bahawa semua yang dilakukan di bawah pengetahuannya. (Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, juz 7:343-344.)

Dari Ibn Abi ‘Umrah dari ‘Akrimah dari Ibn Abbas katanya ulama’ ialah orang alim yang mengenal Allah dan tidak syirik kepadanya dan mengharamkan apa yang diharamkan dan memelihara wasiatnya”

Berkata Ahmad bin Saleh al-Misri dari Ibn Wahab dari Malik katanya” Sesungguhnya alim ialah bukan orang yang banyak meriwayat ,sebenarnya alim ialah ilmu yang dimilikinya bercahaya. Allah menjadikan bercahaya dalam hatinya. Tetapi mereka takut kepada Allah bukan semata-mata banyak mengetahui riwayat( ilmu) Sebaliknya ia mengetahui kefarduan dan mengikut kitab sunnah dan apa yang dilakukan oleh sahabat radhiallahuahum dan selepas dari mereka “ ”

al-Imam al-Maraghi ketika menafsirkan ayat dalam surah al-Fatir, Ulama’ ialah orang yang takut azab Allah dengan banyak melakukan kepadanya. Dengan ilmu yang mereka pelajari datanglah keyakinan, jika dibuat maksiat akan dibalas dengan siksa, demikian kalau dibuat baik maka mereka akan dibalas dengan syurga.

Menurut Ibn Abbas bahawa ulama’ ialah yang mengenal Allah dan takut kepadanya. (Muhammad Bin Ali Muhammad al-Syaukani, Tahqiq Dr. Abdul Rahman Umairah, Fathu al-Qadir, juz 4: 463)

Berkata Rabi’ Bin Anas “Siapa yang tidak takut kepada Allah maka ia bukan ulama’” (Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, juz 7:343-344.)

Dari Ibn Abi ‘Umrah dari ‘Akrimah dari Ibn Abbas katanya ulama’ ialah orang alim yang mengenal Allah dan tidak syirik kepadanya dan mengharamkan apa yang diharamkan dan memelihara wasiatnya” (Imam Hafiz Jamaluddin abu al-Fida’ Ismail ibn Kathir al-Qudsi al-Dimasyqi, juz 3/ 4: 553-554.)

al-Hassan al-Basri ulama’ ialah orang yang takut kepada Allah dan cenderung melakukan apa yang Allah suka dan menjauhkan apa yang Allah murka” (Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, 7/20: 343-344)

Sheikh Abul Aziz Badri ulama’ sebagai pewaris nabi iaitu yang menyambung kembali perjuangan dan dakwah para nabi. Ulama’ yang menjadi pewaris para nabi ialah ulama’ yang tidak takut kepada pemerintah yang zalim. Tidak takut kepada pihak yang kejam kerana kepatuhan mereka hanya kepada Allah SWT. (Sheikh Abul Aziz Badri, 1988:53. )

Berkata Ahmad bin Saleh al-Misri dari Ibn Wahab dari Malik katanya” Sesungguhnya alim ialah bukan orang yang banyak meriwayat ,sebenarnya alim ialah ilmu yang dimilkinya bercahaya. Allah menjadikan bercahaya dalam hatinya. Tetapi mereka takut kepada Allah bukan semata-mata banyak mengetahui riwayat( ilmu) Sebaliknya ia mengetahui kefarduan dan mengikut kitab sunnah dan apa yang dilakukan oleh sahabat radhiallahuahum dan selepas dari mereka “ (Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, 343-344.)

Ibn. Masud berkata ketakutan kepada Allah petanda seorang itu alim. Yang berilmu bukanlah kerana ia banyak meriwayatkan hadis akan tetapi yang amat takut kepada Allah. Di tanya Saad bin Ibrahim siapakah yang paling alim di kalangan penduduk Madinah? Jawabnya orang yang paling takut kepada Allah.

Ali Bin Abi Talib pernah berkata seorang alim ialah seorang yag tidak pernah melakukan maksiat, tidak jemu mengingatkan dirinya dan manusia sekalian akan azab allah swt dan tidak membelakangi al-quran. (Al- Imam al-Qurtubi, juz 14:243)

Kesimpulannya
Secara umumnya perkataan ulama’ itu membawa satu pengertian yang luas, disandarkan kepada seorang yang memahami konsep agama secara syumul dan mendalam serta menzahirkanya dalam bentuk praktikal dan amalan hidup seharian. Apabila ulama’ dikaitkan dengan Islam ia berhubung rapat dengan Allah. Tidak cukup sekadar ada ilmu tetapi tidak takut kepada Allah SWT, begitu juga sebaliknya.

Ulama’ dikenali dengan ilmunya dan keteguhan pendiriannya. Mereka terpelihara daripada terjebak ke dalam perkara-perkara yang syubahat. Ulama’ dikenali dengan jihad, dakwah, pengorbanan dari segi waktu, harta benda, nyawa dan kesungguhan mereka di jalan Allah.
Ulama’ dikenali dengan ibadah dan khusyuk mereka
kepada Allah. Ulama’ dikenali dengan jauhnya mereka dari keburukan dunia dan pujuk rayunya. Ulama’ dikenali dengan pengakuan oleh umat Islam dan jumhurnya dari kalangan ahli hak.

Di antara perkara yang menunjukkan alimnya ulama’ dan kelebihannya ialah mengenai pengajiannya, fatwanya dan
juga karangannya. Adapun pangkat dan jawatan atau yang seumpama dengannya, bukanlah dikira sebagai tanda yang
menunjukkan kepada ilmunya. Ulama’ tidak ditentukan dan tidak dipilih melalui cara pengundian, tidak juga dengan cara penentuan jawatan. Sebagaimana di antara kalangan alim ulama’ dalam tarikh ummah terserlah dan nyata sebutannya (masyhur), menjadi imam atau pemimpin kepada ummah sedang dia (alim ulama’) tidak mengenal dan menjawat kedudukan atau memegang jawatan. Seumpama Imam Ahmad dan Syeikh Islam Ibnu Taimiah sebagai dua contoh dalam tarikh yang panjang bagi ummah ini.

Ini tidak bermaksud setiap orang yang mempunyai jawatan dalam ilmu pengetahuan bukannya dia seorang yang alim, bahkan yang dimaksudkan di sini ialah kedudukan dan jawatan bukanlah dikira sebagai tanda yang menunjukkan ke atas ilmu, oleh itu kita dapati di
sana ada di antara kalangan para ulama’ yang dilantik oleh hakim(kerajaan) menjadi pemerintah, qodhi, mufti dan seumpama dengannya, bahkan kadang-kadang kita dapati pada zaman pemerintahan yang zalim tetap ada para qadhi yang adil dan para mufti yang boleh
dipercayai.

Memiliki segulung ijazah bukanlah jambatan mendapat gelaran sebagai ulama’, apatah lagi jika tidak terpancar dari dirinya kehidupan ilmu. Ulama’ bukan sahaja ada ilmu malahan ia memberi sumbangan kepada masyarakat, perkembangan dakwah dan kemajuan negara. Mereka adalah yang dianugerahkan Allah dengan ilmu pengetahuan, kemahiran serta pengalaman yang meluas dan mendalami dalam hukum halal, hal ehwal Islam dan mampu melakukan istinbat hukum dengan sumber-sumber hukum yang betul dan asli; alquran dan al-Sunnah, ijma’ dan qias dan lain-lain sumber yang muktabar, dengan lain perkataan ulama’ dalah pakar rujuk agama yang berkemampuan (dari segi ilmu) dan disiplinnya. Golongan ini juga mampu memahami , mengoalah serta menganalisa maqhasid syariah. Mereka adalah ahlul zikri yang boleh mengolah dan menganalisis kepentingan-kepentingan agama, nyawa, jiwa, akal dan intelektual, harta, nasab dan keturunan. Mereka juga mempunyai keperibadian yang mulia, dan dispilin yang tinggi dalam kehidupan. Mereka tidak boleh berpura-pura atau double standard sebaliknya ikhlas dan jujur samaada dalam kehidupan mahupun dalam pandangan, idea serta nasihat mereka. Ulama’ sebenar tidak bersikap berat sebelah tidak menggunakan ilmu untuk kepentingan diri dan kumpulan tertentu sahaja.

Kedudukan mereka sebagai ulama’ adalah satu pengiktirafan masyarakat. Jadi golongan ulama’ bukanlah merupakan golongan yang sewenang-wenangnya menggelar diri mereka ulama’. Pengiktirafan masyarakat amat penting kerana ilmu, sahsiah dan cara hidup mereka diakui. Ulama’ dahulu tidak mendapat apa apa sijil tetapi mereka diiktiraf oleh masyarakat sebagai al-Allamah (seorang berilmuan pengetahuan tinggi). Kualiti ilmu dan penyampaian ilmu membuahkan pengiktirapan masyarakat kepada mereka.

Dari semua kutipan dan penjelasan di atas menunjukkan bahawa ulama’ adalah merujuk kepada mereka yang mengetahui dan mendalami pengetahuan agama. Dengan pengetahuan ini menjadikan mereka patuh kepada hukum Allah. Amat takut kepada kemurkaan di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat.

Keistimewaan Ulama’

Firman Allah SWT
“Allah menyatakan bahawasanya tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia, yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha perkasa lagi Maha Bijaksana). (Surah al-Imran, 3:18)

Ayat ini menerangkan kedudukan ulama’, dalam soal menguatkan akidah, kedudukan ulama’ adalah amat tinggi, selepas kedudukan para malaikat. Menurut Ibn. Hajar para ulama’ yang beramal dengan ilmunya pada hakikatnya wali Allah. (Al-Zawajir 1/88)

Ini satu darjat ketinggian yang amat nyata dengan kedudukan yang penting itu para ulama’ sebenarnya bukanlah satu golongan yang tersisih dan diketepikan dari permasalahan hidup umat manusia dalam apa jua bentuk.

Banyak hadis yang menyatakan tentang ilmu dan ulama’. Ilmu yang diperolehi oleh ulama’ adalah diturunkan oleh Allah SWT. Ayat dan perkataan “Orang yang di kurniakan ilmu dan beberapa darjat”. Menunjukkan Allah mengurniakan ilmu dan kepandaian yang amat luas kepada manusia, ilmu itu lebih maju dan teratur daripada pengetahuan yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada lain-lain makhluk seperti malaikat.

Di antara Hadis Rasulullah SAW . “ Ya Allah berilah rahmat kepada penggantiku. Para sahabat bertanya wahai Rasulullah siapakah pengganti-pengganti baginda. Jawab baginda “ Mereka itu orang yang datang selepas ku meriwayatkan hadis-hadis ku dan mengajarkannya kepada umat manusia”.

Ibn. Abbas menyatakan darjat ketinggian para ulama’` di atas orang mukmin biasa adalah sekira-kira 700 tahun perjalanan dan jauh di antara satu darjat dengan darjat yang lain adalah 500 tahun. (Azzawajir 1/89)

Ulama’ adalah petunjuk kepada hamba dan menara petunjuk kepada sebuah Negara, dan teras ummah dan sumber hikmah, mereka adalah kemarahan syaitan dengan mereka menghidupkan hati ahli kebenaran dan mematikan hati penyelewing. Perumpamaan mereka di bumi seperti bintang di langit yang memberi penunjuk kepada orang di lautan dan daratan. Apabila bintang terpadam maka ia boleh mengeliru perjalanan. (Imam Abu Bakar Muhammad bin Hussin Bin Abdullah Al-Ajiri, Takhrij wa ta’liq Sopian Nur Marbu Banjari al-Makki, 1996:13.)

Apabila ulama’ tidak ada maka manusia tidak akan tahu bagaimana hendak menunaikan satu kefarduan dan bagaimana hendak menjauhkan perkara yang diharamkan, bagaimana hendak menyembah Allah. Jika ulama’ mati maka waktu itu akan melahirkan kejahilan dan merupakan satu musibah kepada manusia. Imam Abu Bakar Muhammad bin Hussin Bin Abdullah Al-Ajiri, Takhrij wa ta’liq Sopian Nur Marbu Banjari al-Makki, 1996:13.)

Ulama’ mempunyai kaitan yang rapat dengan ilmu, dengan sebab itu apabila ulama’ meninggal ilmu pun hilang. Kata-kata Ka’ab Bin Mani’c seorang tabiin yag masyhur telah berkata” Wajib keatas kamu memelihara ilmu sebelum ia hilang, kerana hilang ilmu kerana hilang ahlinya”. (Imam Abu Bakar Muhammad bin Hussin Bin Abdullah Al-Ajiri, Takhrij wa ta’liq Sopian Nur Marbu Banjari al-Makki, 1996:34.)

Hadis yang diriwayatkan daripada Muaz Bin Jabal :

“Belajarlah ilmu maka sesungguhnya mempelajari ilmu kerana Allah adalah untuk menakutkan dan menuntut ilmu adalah ibadah dan mempelajarinya adalah tasbih dan berbahas dengannya adalah jihad dan mengajarnya bagi orang yang tidak mengetahui adalah sedekah dan mengajar ahli keluarganya mengenai halal dan haram adalah satu usaha untuk mendekatkan diri dengan Allah kerana ia mengajar kepada benda halal dan haram dalam menakutkan kepada Allah dan menjadi rakan ketika kesunyian dan menjadi dalil ketika senang dan susah dan menjadi perhiasan ketika keseorangan dan menjadi rakan ketika berdagang dan Allah angkat darjat mereka dikalangan mereka dan menjadikan mereka pemimpin yang menjadi ikutan orang lain. Kerana Ilmu menghidupkan hati yang buta dan memberi cahaya kepada yang gelap dan memberi satiap tenaga kepada yang lemah dan telah mencapai hamba ketahap yang merdeka dan menduduki bersama raja-raja dan mencapai darjat yang tinggi di dunia dan juga akhirat. Dengan ilmu ia boleh taat kepada Allah SWT, dengan ilmu ia menyembah Allah dengan ilmu ia menghubungkan tali sillturrahim, dengan ilmu ia dapat mengetahui yang halal dan yang haram dan menjadi perintis kepada amal. (Imam Abu Bakar Muhammad bin Hussin Bin Abdullah Al-Ajiri, Takhrij wa ta’liq Sopian Nur Marbu Banjari al-Makki, 1996:35-36.)

Luqman Hakim pernah berkata kepada anaknya
Wahai anakkku duduklah dengan ulama’ dan rapatkan kedua lutut kamu sesungguhnya Allah menghidupkan hati dengan ilmu seperti menghidupkan bumi dengan turunnya hujan” (Muhammad Ibn. Abdul Bar bin Asim al-Namari, 1994:43.)

Nasihat Luqman juga
“Jangan kamu duduk bertengkar dengan ulama’ maka kelak kamu akan hina dan jangan kamu bertengkar dengan orang yang bodoh maka mereka akan memaki kamu sebaliknya kamu sabar bagi orang yang yang lebih tinggi ilmu daripada kamu dan orang yang lebih rendah ilmu daripada kamu. Maka hendaklah kamu bersama dengan ulama’ dan sabar bagi mereka dan mengambil daripada mereka ilmu” (Muhammad Ibn. Abdul Bar bin Asim al-Namari, 1994:43.)

Malik bin Anas berkata
“Jangan ambil ilmu daripada 4 golongan ini,

a. Orang yang terkenal bodoh
b. Oran yang terkenal dengan ikut hawa nafsu.
c. Orang yang menyeru kepada hawa nafsu.
d. Lelaki yang ada kelebihan dan tidak tahu apa yang diucapkan. ”
(Muhammad Ibn. Abdul Bar bin Asim al-Namari, 1994:91-92.)

Ciri-Ciri Ulama’

1.Sentiasa tawaduk dengan ilmunya

2.Dia tidak menuntut kemuliaan disisi pemerintah dengan ilmunya

3. Katakan Wallahua’lam jika tidak tahu.

Daripada Abdullah Ibn Masud
“Wahai manusia apabila ditanya dari perkara ilmu yang kamu tahu maka kamu jawab, jika kamu tidak tahu maka katakanlah Allah a’lam. ” (Muhammad Ibn. Abdul Bar bin Asim al-Namari, 1994:92.)

4.Dan tiada menjadikan ilmu tadi sebagai barang dagangan

5. Tidak menjadikan ilmunya untuk mendekatkan dunia dan menjauhkan orang faqir

6.Tawaduk dengan orang faqir dan orang yang saleh

7.Apabila ia berada di dalam majlisnya maka ia sabar atas orang yang lambat faham dengan hal ehwal agamanya sehingga ia menjawab dengan lembut dan beradab.

8. Ulamak mesti beramal dengan ilmunya

Sabda Rasulullah SAW “ Sedahsyat-dahsyat manusia yang diazab di hari qiamat ialah seoang alim yang tidak bermanfaat imunya”. (Muhammad Ibn. Abdul Bar bin Asim al-Namari, 1994:92.)

Kata Fudhail bin ‘Iyyad,
Awal ilmu ialah diam, kemudian mendengar, kemudian hafal kemudian beramal dan menyebarkan .

Begitu juga dengan kata-kata Ibn. Mubarak
“awal imu ialah diam, kemudian memperdengar, kemudian memberi faham, kemudian menghafaz kemudian beramal” (Muhammad Ibn. Abdul Bar bin Asim al-Namari, 1994:46.)

9. Apabila disoal kepadanya perkara yang provokasi yang akan menimbulkkan fitnah di kalangan orang muslimin maka ia minta elak dan minta supaya soalan ini ditanya kepada orang yang lebih aula daripadanya

10. Ulama’ ia tidak akan bertengkar dan memperbodohkan orang lain.

11. Mengajar orang lain kepada tuhannya dan memperingatkan bagi mereka yang lupa. Mengajar bagi mereka yang jahil dan meletakan hikmah kepada ahlinya. (Imam Abu Bakar Muhammad bin Hussin Bin Abdullah Al-Ajiri, Takhrij wa ta’liq Sopian Nur Marbu Banjari al-Makki, Akhlaq al-Ulama’, 1996/1417, t.tpt, hlm, 50-53)

12.Sentiasa bersyukur kepada Allah SWT .

13. Sentiasa berzikir kepada Allah .

14.Hatinya sentiasa bermunajat dengan Allah .

15.Haya bergantung kepada Allah dan tidak takut kepada lain daripada Allah.

16. Sentiasa beradab dengan Quran dan Sunnah .

17. Tidak berlumba dengan ahli dunia dalam menuntut kemuliaan.

18.Berjalan atas muka bumi dengan tunduk dan patuh.

19. Sibuk hatinya menuntut kefahaman dan iktibar.

20. Sentiasa menyebut nama Allah bersama bersama orang berzikir

21.Lidahnya sentiasa menyebut nama Allah

Imam Abu Bakar Muhammad bin Hussin Bin Abdullah Al-Ajiri, Takhrij wa ta’liq Sopian Nur Marbu Banjari al-Makki, Akhlaq al-Ulama’, t.tpt 1996/1417,hlm:13,

22.Sentiasa dahagakan ilmu.
Kata-kata Ibn. Masud”Dua perkara yang tidak pernah kenyang iaitu orang yang ada ilmu yang sentiasa menambahkan rida Allah dan ahli dunia yang berusaha menghimpunkan harta.

Kata-kata Masruq seorang Tabiin di zaman Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Ali dan Saidina Osman “ Tanda seorang yang berilmu ialah orang yang takut kepada Allah dan tanda orang yang jahil ialah orang yang kagum dengan ilmunya” Imam Abu Bakar Muhammad bin Hussin Bin Abdullah Al-Ajiri, Takhrij wa ta’liq Sopian Nur Marbu Banjari al-Makki, 1996:64.)

23.Tidak berkompromi dengan maksiat yang dilakukan oleh pemerintah.

Daripada Ummu Salamah berkata” Bersabda Rasulullah SAW” Adalah atas kamu pemimpin, kamu kenal mereka dan kamu engkar, maka sesiapa yang ingkar maka ia telah melepaskan diri dan siapa yang benci maka ia selamat, dan tetapi siapa yang ridha dan mengikutnya maka dijauhkan oleh Allah kepadanya oleh Allah”. Maka dikatakan Wahai Rasulullah Apakah kamu perangi mereka tetapi baginda menjawab “tidak , selagi mereka solat”. Sahih Muslim: 1854

24.Orang alim musuh iblis

“Sabda Rasulullah SAW Seorang faqih begitu susah atas iblis, berbading dengan 1000 orang jahil” Kitab Ilmu Turmizi

25.Para ulama’ hendaklah mempunyai iltizam qiadi atau iltizam kepimpinan, kerana ulama’ adalah pemimpin masyarakat dan ummah seperti para Rasul SAW . Firman Allah “ Dan ingatlah ketika nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah (perintah suruhan dan larangan) maka nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Allah berfirman: “….Sesungguhnya aku akan melantik mu menjadi pemimpin bagi umat manusia..” (al-Baqarah,2:124)

Dengan demikian ulama’ bukan sekadar mengetahui tentang hukum hakam yang terbatas, bukan orang yang mengaji kitab feqah dan bukan juga ditentukan oleh serban dan jubah besar. Prof. Dr. H. Abdul Karim Amrullah (Hamka), Tafsir al-Azhar, , Bandung: Yayasan Latimojong, cet. Pertama, juz 22/30, 1984, hlm. 302-303.

Sebab itu ulama’ yang layak memimpin mereka mestilah meniru sikap dan akhlak nabi, maka barulah layak mereka menjadi pemimpin.
“Para ulama’ adalah pewaris nabi-nabi dan sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan wang emas atau perak, tetapi mereka meninggalkan ilmu, sesiapa yang mengambilnya maka sesungguhnya ia telah mengambil habuan yang cukup”.
(Imam Abu Bakar Muhammad bin Hussin Bin Abdullah Al-Ajiri, Takhrij wa ta’liq Sopian Nur Marbu Banjari al-Makki, Akhlaq al-Ulama’: 19)

Sebab itulah para ulama’ mereka yang layak mewaris nabi kerana nabi hanya meninggalkan ilmu dan mereka yang boleh memahami apa yang nabi tinggal ialah ulama’.

26. Keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah

Kata Imam Ghazali : Maka inilah dia perjalanan ulama’
dan juga adat mereka pada menyeru ke arah kebaikan dan
mencegah kemungkaran, kurangnya mereka bergaul dengan pihak pemerintah dan akan tetapi mereka
menyerahkan kepada kuasa Allah Taala untuk mengawasi
mereka, mereka redho dengan ketetapan Allah Taala
supaya dianugerahkan kepada mereka syahadah di jalanNya. Ketika mereka mengikhlaskan niat kerana Allah maka kalam-kalam mereka memberi kesan pada hati yang keras maka dengannya lembutlah hati dan hilanglah kekerasannya.

27. Bertolak ansur tolak ansur. Tidak fanatik dengan pandangannya sahaja. Contoh Imam-Imam mazhab boleh dijadikan ukuran.

Diriwayatkan bahawa Imam Shafie telah mengatakan “Seluruh manusia dalam bidang fiqah adalah keluarga Abu Hanifah” Beliau juga melaku kan solat subuh dekat kubur Abu Hanifah, beliau tidak melakukan qunut, beliau berbuat demikian kerana menghormati Abu Hanifah yng negatakan qunut tidak ada dalam solat subuh dan untuik mengajar pengikutnya supaya bertolak ansur kepada mazhab berkenaan. (Mohd. Radzi Othman dan O.K. Rahmat, 1996:61)

Kiyai Hasyim Asyaari, daripada Nahdatul Ulama, sebuah organisasi kaum tua mengatakan umat Islam agar jangan taksub kepada setengah mazhab atau setengah hukum di dalam soal furuk. Yang utama bagi umat Islam ialah membela Islam dan berjuang menentang orang yang menolak al-Quran. Berjihad menghadapi musuh adalah wajib. Adapun takasub pada satu mazhab dan satu qaul ini tidak disukai oleh Allah. Apatahlagi sehingga mendorong kepada berebut-rebut dan berdengkian. (Umar Hasyim , 1982:232-233.

Oleh
Idris Ahmad

Jumaat, 15 Februari 2019

ZAMAN_MAHATHIR_SEJARAH_BAILOUT (1981-2003)

#BICARA_RAKYAT.
#MALU_APA_BOSSKU.

#ZAMAN_MAHATHIR_SEJARAH_BAILOUT (1981-2003)

1. MAMINCO - bangkrap
2. MAKUWASA - bangkrap
3. PERWAJA - bangkrap
4. BMF - bankrap
5. BNM - rugi RM31.5 billion
6. Forex - gagal
7. Bank Bumi - rugi
8. BAKUN - rugi
9. MAS - rugi
10. ERL - kerajaan terpaksa bayar kroni
11. PKFZ - rugi
12. PUTRA LRT - bangkrap-bailout
13. STAR LRT - bangkrap-bailout
14. MONOREL - bangkrap-bailout
15. BAS INTRAKOTA - bangkrap
16. SILTERRA - rugi
17. JARING - gagal
18. MEC ELECTRONIC GAMBANG - bankrap
19. MIMOS - gagal
20. HICOM - gagal
21. EAGLE PLANE
22. IPP - rugikan TNB berbilion
23. TNB - rugi
24. PROTON - rugi
25. FIMA Rantei - gagal
26. SOGOSHOSHA - gagal
27. JUDICIARY - dicemar
28. UMNO - diharamkan
29. DAYABUMI - gagal
30. TIME dotCom - rugi
31. KONSORTIUM PERKAPALAN - rugi
32. MISC - lingkup
33. IWK - rugi
34. DASAR PANDANG KE TIMUR - gagal
35. PLAZA RAKYAT - terbengkalai
36. JB WATERFRONT CITY - terbengkalai
37. KRONISME - berleluasa
38. HARGA BARANG - naik
39. ARAK - Mirzan beli kilang arak San Miguel - jatuh maruah dan berdosa besar
40. RINGGIT - jahanam daripada RM2.20 kepada RM3.80 (vs USD)
41. SUKAN KOMANWEL - masih ada yang tak dapat payment
42. EKUITI BUMI - naik tak smpai 2% selama 22 tahun
43. PIRATISATION - 200 syarikat awam difaraidh kepada kroni, dan anak-anak
44. PENAPIS MINYAK - 22 tahun tiada penapis minyak sendiri terpaksa import dari Singapura
45. SURAT WAHYU - boleh menang tender, loan boleh approve, boleh lari dari penguatkuasa, syarikat RM2 boleh dapat projek juta-juta
46. MINYAK NAIK - dari 89 sen hingga hampir 3 ringgit masa 1998.

47. Boboi MB Kedah 2 Kali - bailout
48. PM4 Bapa Baillout.
49.Beli 88 pesawat pejuang SKYHAWK,44 tibe,baki 44 tersadai di usa.

Dan bagaimana harta Mahathir di luar negara boleh bernilai hingga RM 1.194 Trillion dalam masa dia menjadi Pm yang ke 4 dalam masa 22 tahun ?

Harta dalam negara pula ?

Serta kepentingan Mahathir dan keluarga dalam penglibatan di 488 buah syarikat di Malaysia !!!

                         ______"------

Jika kamu manusia sebersih kain putih, sila saman Anwar Ibrahim
Mat Sabu
Lim guan eng
Wan Azizah....

↪ Buktikan bahawa kamulah manusia yang baik budipekerti dan tidak pernah menipu dan merompak pada pentadbiran 22 tahun mentadbir negara...

➡ FAKTA:-
Harta Mahathir di luar negara bernilai RM 1.194 Trillion ?

Abdul Hamid, seorang bekas pengikut Tun mendedahkan bahawa sebab utama mantan perdana menteri tersebut melancarkan serangan terhadap Datuk Sri Najib adalah kerana kegagalan Tun M melakukan transaksi dana bernilai RM 1.194 Trilion masuk ke Malaysia. Abdul Hamid juga menambah bahawa Najib yang memegang jawatan Menteri Kewangan ketika itu bertindak untuk tidak menandatangani transaksi dana tersebut.

▶ Harta Mahathir di luar negara bernilai RM 1.194 Trillion? | UtaraNews ..

http://www.utaranews.com/2015/12/harta-mahathir-di-luar-negara-bernilai.html
                          ______"------

Details of accounts are as follow Family of Dr. Mahathir Name :-

Ms Siti Hasmah Bte Mohamed Ali
Post : Wife of Prime Minister
Passport No. : D 173596 (M)
Bank : Israeli National BankType of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)3 years
Account No : AGF-2192-2442-722-(X)
Amount : USD 4,000,000.00
Date of opening account : 25/06/95
Date of Maturity : 25/06/98 (Maturity continued to 25/06/2001)
(Extension interest agreed upon)

Name : Ms Siti Hasmah Bte Mohamed Ali
Post : Wife of Prime Minister
Passport No. : D 173596 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)3 years
Account No : FA-4196-2493-313 (A)
Amount : USD 8,000,000.00
Date of opening account : 09/06/97
Date of Maturity : 09/06/00

Name : Ms Siti Hasmah Bte Mohamed Ali
Post : Wife of Prime Minister
Passport No. : D 173596 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)3 years
Account No : DD-3919-714-271-(A)
Amount : USD 5,500,000.
Date of opening account : 06/12/95
Date of Maturity : 06/12/98

Name : Ms Siti Hasmah Bte Mohamed Ali
Post : Wife of Prime Minister
Passport No. : D 173596 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)3 years
Account No : FB-5614-1499-515 (C)
Amount : USD 9,800,000.00
Date of opening account : 12/11/97
Date of Maturity : 12/11/2000

Name : Ms Siti Hasmah Bte Mohamed Ali
Post : Wife of Prime Minister
Passport No. : D 173596 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)3 years
Account No : CE-2418-7172-492 (E)
Amount : USD 5,000,000.00
Date of opening account : 07/03/96
Date of Maturity : 07/03/01

Name : Ms Siti Hasmah Bte Mohamed Ali
Post : Wife of Prime Minister
Passport No. : D 173596 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)3 years
Account No : GB-6921-4212-712 (F)
Amount : USD 6,650,000.00
Date of opening account : 19/03/95
Date of Maturity : 19/03/98
(Maturity continuity to 19/03/2001)

Name : Ms Marina Bte Mahathir
Post : Malaysia AIDS Council President
Passport No. : R 671918 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)3 years
Account No : C-719-418-210 (M)
Amount : USD 13,000,000.00
Date of opening account : 17/06/98
Date of Maturity : 17/06/99

Name : Ms Marina Bte Mahathir
Post : Malaysia AIDS Council President
Passport No. : R 671918 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)3 years
Account No : F-817-200-11 (C)
Amount : USD 12,500,000.00
Date of opening account : 03/12/96
Date of Maturity : 03/12/99

Name : Ms Marina Bte Mahathir
Post : Malaysia AIDS Council President
Passport No. : R 671918 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)5 years
Account No : G-211-922-718-2 (D)
Amount : USD 15,000,000.00
Date of opening account : 12/07/97
Date of Maturity : 12/07/02

Name : Mr Mokhzani Bin Mahathir
Post : Son of Prime Minister
Passport No. : R 719325 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)1 years
Account No : F-3532-3310-501 (NG)
Amount : USD 15,500,000.00
Date of opening account : 21/09/98
Date of Maturity : 21/09/99

Name : Mr Mokhzani Bin Mahathir
Post : Son of Prime Minister
Passport No. : R 719325 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)3 years
Account No : DA-9159-7211-819 (M)
Amount : USD 4,500,000.00
Date of opening account : 20/05/96
Date of Maturity : 20/05/99

Name : Mr Mokhzani Bin Mahathir
Post : Son of Prime Minister
Passport No. : R 719325 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)3 years
Account No : ME-3138-5144-219 (A)
Amount : USD 10,000,000.00
Date of opening account : 08/09/97
Date of Maturity : 08/09/0013.

Name : Mr Mokhzani Bin Mahathir
Post : Son of Prime Minister
Passport No. : R 719325 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Current Account
Account No : A-7213-4441-223 (MB)
Amount : USD 15,500,000.00
Date of opening account : 11/12/97
Withdrawal : USD 5,000,000.00 on 10/02/98 Cheque No. F2912718
Deposit : USD 9,500,000.00
Last Balance : USD 19,500,000.00

Name : Mr Mokhzani Bin Mahathir
Post : Son of Prime Minister
Passport No. : R 719325 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)1 years
Account No : F-3518-3279-441 (ND)
Amount : USD 10,000,000.00
Date of opening account : 08/09/98
Date of Maturity : 08/09/99

Name : Mr Mokhzani Bin Mahathir
Post : Son of Prime Minister
Passport No. : R 719325 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)3 years
Account No : M-3121-3149-512 (D)
Amount : USD 7,000,000.00
Date of opening account : 03/12/96
Date of Maturity : 03/12/98

Name : Mr Mirzan Bin Mahathir
Post : Son of Prime Minister
Passport No. : R 914315 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)3 years
Account No : LA-5716-3919-862 (C)
Amount : USD 15,000,000.00
Date of opening account : 16/08/96
Date of Maturity : 16/08/9917.

Name : Mr Mirzan Bin Mahathir
Post : Son of Prime Minister
Passport No. : R 914315 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit 2 years
Account No : CM-6983-7419-365 (F)
Amount : S $ 10,000,000.00
Date of opening account : 29/06/97
Date of Maturity : 29/06/9918.
Name : Mr Mirzan Bin Mahathir
Post : Son of Prime Minister
Passport No. : R 914315 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit 2 years
Account No : JE-8145-6073-396 (L)
Amount : S $ 5,000,000.00
Date of opening account : 15/11/97
Date of Maturity : 15/11/9919.

Name : Mr Mirzan Bin Mahathir
Post : Son of Prime Minister
Passport No. : R 914315 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit 3 years
Account No : YE-3909-2616-398 (M)
Amount : S $ 10,000,000.00
Date of opening account : 25/11/97
Date of Maturity : 25/11/0020.

Name : Mr Mirzan Bin Mahathir
Post : Son of Prime Minister
Passport No. : R 914315 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)1 years
Account No : G-7051-3996-521 (EC)
Amount : USD 12,500,000.00
Date of opening account : 26/09/98
Date of Maturity : 26/09/9921.

Name : Mr Mukhriz Bin Mahathir
Post : Son of Prime Minister
Passport No. : R 639296 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency) 2 years
Account No : M-2074-6219-332 (E)
Amount : USD 8,000,000.00
Date of opening account : 05/06/97
Date of Maturity : 05/06/9922.

Name : Mr Mukhriz Bin Mahathir
Post : Son of Prime Minister
Passport No. : R 639296 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency) 3 years
Account No : DL-6074-3691-7785 (E)
Amount : USD 3,000,000.00
Date of opening account : 26/09/97
Date of Maturity : 26/09/0023.

Name : Mr Mukhriz Bin Mahathir
Post : Son of Prime Minister
Passport No. : R 639296 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit 3 years
Account No : CF-3711-5681-742 (G)
Amount : S $ 7,000,000.00
Date of opening account : 06/07/96
Date of Maturity : 06/07/9924.

Name : Ms Melinda Bte Mahathir
Post : Daughter of Prime Minister
Passport No. : R 697339 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency) 2 years
Account No : EX-6965-7718-396 (D)
Amount : USD 15,000,000.00
Date of opening account : 19/11/97
Date of Maturity : 19/11/9925.

Name : Ms Melinda Bte Mahathir
Post : Daughter of Prime Minister
Passport No. : R 697339 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit 2 years
Account No : FN-1799-6673-983 (M)
Amount : S $ 10,000,000.00
Date of opening account : 21/01/98
Date of Maturity : 21/01/00

TOTAL : USD 199.45 MILLION AND S $ 42,000,000.00 IN FIXED DEPOSIT

Ponder on the amount and think for yourself how could they have acquired these vast amount of wealth just being the wife and children of the PM of Malaysia ????

CRONIES WEALTH:

BROTHER-IN-LAW OF MAHATHIR

1. Name : Mr. Hashim Bin Mohamed Ali
Post : Brother-in-law of Prime Minister
Passport No. : C 341872 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency) 2 years
Account No : BB-1792-5126-2197-14 (XD)
Amount : USD 6,600,000.00
Date of opening account : 14/12/96
Date of Maturity : 14/12/982.

Name : Mr. Hashim Bin Mohamed Ali
Post : Brother-in-law of Prime Minister
Passport No. : C 341872 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency) 3 years
Account No : MG-3014-2132-5188-19 (NF)
Amount : USD 11,500,000.00
Date of opening account : 16/05/97
Date of Maturity : 16/05/003.

Name : Mr. Hashim Bin Mohamed Ali
Post : Brother-in-law of Prime Minister
Passport No. : C 341872 (M)
Bank : Israeli National Bank
Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency) 2 years
Account No : NE-5179-2212-6125-42 (CE)
Amount : USD 5,000,000.00
Date of opening account : 18/06/98
Date of Maturity : 18/06/00

TOTAL: USD 23,100,00.00

https://groups.google.com/forum/m/#!topic/rotarydistrictconference2011-2012/7uf8Yw3pmds
                           ______"------

Serta kepentingan Mahathir dan keluarga dalam penglibatan di 488 buah syarikat di Malaysia sahaja.

Nama : Mahathir Mohamad
No.IC :251220-02-5XXX
Alamat : Jalan Kuda Emas The Mines Resort City 43300 Seri Kembangan

MAKLUMAT PENGLIBATAN SYARIKAT:
1 1038197-W Menamah Langkawi Cheese Sdn Bhd
2 623177-A Proton Holdings Berhad
3 888623-H Euroala Industries Sdn Bhd
4 680769-P M&M Consildated Resources Sdn Bhd
5 275505-K Khazanah Nasional Berhad
6 152446-W Yayasan Wilayah Persekutuan
7 37113-P Yayasan Pelaburan Bumiputera
8 32700-K Maharizan Sdn Bhd
9 870606-M Flyjet Sdn Bhd
10 878777-U Menamah Agrojaya Sdn Bhd
10 780488-W Cipta Selaras Sdn Bhd
12 907441-D Dairei Asia Sdn Bhd
13 870606-M Flyjet Sdn Bhd
14 32700-K Maharizan Sdn Bhd
15 780488-W Cipta Selaras Sdn Bhd
16 244225-V Golden Horse Palace Berhad
17 878777-U Menamah Agrojaya Sdn Bhd
18 680769-P M&M Consildated Resources Sdn Bhd
19 888623-H Euroala Industries Sdn Bhd

Nama : Mukhriz Mahathir
No. IC : 641125-02-5XXX
Alamat : Jalan Tun Ismail 1, Bukit Tunku, 50480, Kuala Lumpur


1 731987-U Invest Kedah Berhad
2 979024-W Yayasan Al-Quds Malaysia
3 566002-T Yayasan Pembangunan Masyarakat Kubang Pasu
4 615599-T Kosmo Technology Industrial Berhad
5 488010-A Ideal Malaysian Support Sdn Bhd
6 346706-V Persistem Sdn Bhd
7 255168-X Sofiah Guards Sdn Bhd
8 241699-M Voyageray (M) Sdn Bhd
9 235910-X Wild Horizons Sdn Bhd
10 229894-T Handmade Buildings Sdn Bhd
11 225603-H Pembangunan Miziba Sdn Bhd
12 224648-W Diastar Sdn Bhd
13 222938-A Titik Ke Titik Sdn Bhd
14 222262-P Utara Capital Sdn Bhd
15 212497-W Classic Trends Sdn Bhd
16 211713-D Mirage Travel Holdings Sdn Bhd
17 210154-U Inch Kenneth Trading (M) Sdn Bhd
18 201188-X Belungkor Ferry Service Sdn Bhd
19 188327-T Semarak Alam Sekitar Sdn Bhd
20 670400-K Opcom Managed Services Sdn Bhd
21 665562-M Opcom Shared Services Sdn Bhd
22 643616-W Alunan Perhentian Sdn Bhd
23 634567-P Sekretariat Tamadun Melayu
24 623929-X Finlay Heber Sdn Bhd
25 623929-X Airzed Broadband Sdn Bhd
26 595393-K Bioven Industries Sdn Bhd
27 462681-U Yayasan Iskandar
28 548686-A Au Networks Sdn Bhd
29 580359-D Bioven Sdn Bhd
30 580324-W Bioven Holdings Sdn Bhd
31 579136-H Tequila-Myalo Malaysia Sdn Bhd
32 564396-W DNM Greenergy Sdn Bhd
33 543541-T TBWA Kuala Lumpur Sdn Bhd
34 482856-M MTB One Sdn Bhd
35 44938-M Unigel Compounds Sdn Bhd
36 437995-P Peshat Worldwide Media Sdn Bhd
37 430774-H RPM Capital Holdings Sdn Bhd
38 430322-M Opcom Properties Sdn Bhd
39 411220-A Combat Coating (M) Sdn Bhd
40 397076-P Fibertown Sdn Bhd
41 390287-P Padu Idea Motor Sdn Bhd
42 377627-W Ajiya Berhad
43 370702-D Atlas Utilities Sdn Bhd
44 370701-V Capital Decisions Sdn Bhd
45 366389-A Ajiya Safety Glass Sdn Bhd
46 365936-D Syarikat Agensi Pekerjaan PW Executive Search Sdn Bhd
47 356463-P TQPR (Malaysia) Sdn Bhd
48 349285-P ISCB Worldwide Partners Sdn Bhd
49 349024-V Dynaniaga Sdn Bhd
50 336306-V Padu Idea Sdn Bhd
51 330681-K Strategy Powerhouse Sdn Bhd
52 326710-T Eastern Utilities Sdn Bhd
53 324172-V Prima Nusantara Sdn Bhd
54 322687-T Opcom Cables Sdn Bhd
55 322681-W Opcom Holdings Berhad
56 302950-V Avillion Hotel Group Sdn Bhd
57 302940-A Avillion Hotels International Sdn Bhd
58 302949-A Avillion Hotels International Sdn Bhd
59 302608-V Avillion Hotels Worldwide Sdn Bhd
60 301397-M XIS Capital Corporation Sdn Bhd
61 293068-D Opcom Sdn Bhd
62 287200-T Admiral Hill Hotel Sdn Bhd
63 284203-X AVX Communications (M) Sdn Bhd
64 274107-T Sabit Holdings Sdn Bhd
65 273092-U Ari Utara Sdn Bhd
66 270011-T Opcom Technologies Sdn Bhd
67 269961-X Everaccess (M) Sdn Bhd
68 267944-A Sabit Trading Sdn Bhd
69 265476-U Gateway Inn Management Sdn Bhd
70 265421-P Admiral Cove Development Sdn Bhd
71 262132-P Hotel Pacio Management Sdn Bhd
72 259894-M Cresoil Sdn Bhd
73 253073-A M-Ocean Holdings Sdn Bhd
74 248032-U Layang-Layang Dive Resort Sdn Bhd
75 244521-A Reliance Pacific Berhad
76 243798-U Creative Synergy Sdn Bhd
77 234963-M Passenger Cruise Terminal (South Port) Sdn Bhd
78 232626-D Cognitech Corporation Sdn Bhd
79 232158-P Titi Gajah Holdings Sdn Bhd
80 232095-M Jara Divers Sdn Bhd
81 229450-U Prestige Avenue (M) Sdn Bhd
82 228897-D Layang Layang Island Resort Sdn Bhd
83 226488-M Tanjung Tiara Sdn Bhd
84 225318-V Fortune Valley Sdn Bhd
85 224616-X Taff Hotel Management and Consultancy Sdn Bhd
86 224322-M Serai Group Sdn Bhd
87 224170-V Equinox Properties Sdn Bhd
88 222723-W Tegas Consult Sdn Bhd
89 222262-P Utara Capital Sdn Bhd
90 222220-T Sabit Capital Sdn Bhd
91 220294-U Peringkat Prestasi (M) Sdn Bhd
92 220002-X Transbell Sdn Bhd
93 219194-V M-Ocean Cruises Sdn Bhd
94 208459-H Bidadari Laut Sdn Bhd
95 203219-U Asia Roofing Industries Sdn Bhd
96 202035-W Strategem Sdn Bhd
97 196344-M Dagang Warisan Sdn Bhd
98 193372-U Sabit Sdn Bhd
99 192993-X RPB Development Sdn Bhd
100 186152-A Combat Engineering (M) Sdn Bhd
101 182390-V M-Ocean Diving Sdn Bhd
102 179496-T Tropical Dives Adventure Sdn Bhd
103 168288-W Taff Hotels Sdn Bhd
104 140111-D RPB Hotel&Resort Management Sdn Bhd
105 122850-W Sharp-Roxy Appliances Corporation (M) Sdn Bhd
106 117203-D Admiral Marina Berhad
107 87354-X Integrated Strategic Communications Sdn Bhd
108 76457-D Combat Enterprise (M) Sdn Bhd
109 49256-V CMS Clinker Sdn Bhd
110 25769-M Tanjon Jara Beach Hotel Sdn Bhd
111 679927-A Oscenia Network Technology Sdn Bhd
112 694185-P Kem Wawasan Seri Landai Sdn Bhd
113 785186-X Emenem Technologies Sdn Bhd
114 899962-H Yayasan Gerak Fikir
115 293987-U Amona International Ventures Sdn Bhd
116 604783-W Airzed Services Sdn Bhd
117 515369-H Webtransact Sdn Bhd
118 47985-X Kedah Medical Centre
119 281626-W Yiked Holdings Sdn Bhd
120 44351-D Kulim Technology Park Corporation Sdn Bhd
121 287561-V Permodalan Kedah Berhad
122 315617-P Kedah Islamic Asset Management Berhad
123 854184-W Syarikat Air Darul Aman Berhad
124 604474-X Kolej Universiti Insaniah Sdn Bhd
125 228987-D Layang Layang Island Resort Sdn Bhd
126 202035-W Strategem Sdn Bhd

Nama : Mokhzani Mahathir
No.IC : 610117-02-5XXX
Alamat : Lorong 1/80C Jalan Medang Kapas, 59100 Kuala Lumpur

1 322687-T Opcom Cable Sdn Bhd
2 1155217-D Opcom Trading Sdn Bhd
3 1103715-V Yayasan Tun Dr.Siti Hasmah
4 1060158-M Kencana Racing Sdn Bhd
5 322687-T Opcom Cable Sdn Bhd
6 570015-M Rumpun Harapan Sdn Bhd
7 13911-D Sarku Engineering Services Sdn Bhd
8 476682-A Malaysian Engineering & Oil Field Servies Sdn Bhd
9 176294-K Sapurakencana Subsea Services Sdn Bhd
10 950894-T Sapurakencana Petroleum Berhad
11 132384-M Sang Kee Feedmills Sdn Bhd
12 348735-P Sapurakencana Engineering Sdn Bhd
13 485768-A Sapurakencana Pinewell Sdn Bhd
14 713863-V Sime Darby Auto Performance Sdn Bhd
15 918154-H Kencana Energy Sdn Bhd
16 707575-U Mahawarga Holdings Sdn Bhd
17 506795-A Jaseri Automotive Group Sdn Bhd
18 806114-M Sapurakencana Teras Ventures Sdn Bhd
19 770316-X Yayasan Pendidikan Tun Siti Hasmah
20 322661-W Opcom Holdings Berhad
21 44351-D Kulim Technology Park Corporation Sdn Bhd
22 787379-D Sapurakencana Petroleum Ventures Sdn Bhd
23 794370-M Kencana Capital Assets Holdings Sdn Bhd
24 137082-P Sapurakencana Assets Sdn Bhd
25 812058-H Pegasus Wings Sdn Bhd
26 802491-K Garap Impian Sdn Bhd
27 763921-K Motorsports Association of Malaysia
28 858045-V Crescent Eenergy Sdn Bhd
29 737765-H My Cash Sdn Bhd
30 737740-W IPS Sdn Bhd
31 981-D Tongkah Holdings Sdn Bhd
32 981-D Tongkah Holdings Sdn Bhd
33 8394-W Sharp-Roxy Sales & Service Company (M) Sdn Bhd
34 11832-K Pantai Holdings Berhad
35 73056-D Pantai Medical Centre Sdn Bhd
36 83307-K Sapurakencana HL Sdn Bhd
37 97150-A Avenue Kestrel Sdn Bhd
38 118860-H Yayasan Gerakbakti Kebangsaan
39 118860-H Yayasan Gerakbakti Kebangsaan
40 122850-W Sharp-Roxy Appliances Corporation
41 134028-U Rubberflex Sdn Bhd
42 142273-W Zaitech Sdn Bhd
43 173719-U Tongkah Ventures Sdn Bhd
44 174400-X Malaysian Design Marketing Sdn Bhd
45 175036-D Strateq Sdn Bhd
46 179558-M Petrokonsult Sdn Bhd
47 182075-X CGGAP Sdn Bhd
48 182390-V M-Ocean Diving Sdn Bhd
49 182990-D Seri Esmeralda Sdn Bhd
50 195508-K Petroprojek Sdn Bhd
51 203300-X Automotive Conversion Engineering Sdn Bhd
52 207816-X Tongkah Electronics Sdn Bhd
53 214811-P Paloh Medical Centre Sdn Bhd
54 224192-H Medivest Sdn Bhd
55 227140-P Cheras Medical Centre
56 228897-D Layang Layang Island Resort Sdn Bhd
57 231000-H Limkokwing Institute Of Creative Technology Sdn Bhd
58 231304-M Mosaique Communications Sdn Bhd
59 232158-P Titi Gajah Holdings Sdn Bhd
60 232216-W Seri Lagenda Sdn Bhd
61 232626-D Cognitech Corporation Sdn Bhd
62 236866-U Prime Granite (Malaysia) Sdn Bhd
63 236869-A Suara Bayu Sdn Bhd
64 241297-H Syarikat Tunas Pantai Sdn Bhd
65 243798-U Creative Synergy Sdn Bhd
66 246054-U VR Technology Sdn Bhd
67 248032-U Layang-Layang Dive Resort Sdn Bhd
68 250176-H Petropackage Sdn Bhd
69 252102-D Iskandar Holdings Sdn Bhd
70 253073-A M-Ocean Holdings Sdn Bhd
71 258935-D Kestrel Capital Partners (M) Sdn Bhd
72 259555-M Prime Granite Marketing Sdn Bhd
73 260896-P Kestrel Securities Nominees (Asing) Sdn Bhd
74 264210-H Kestrel Securities Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
75 265542-K Penang Medical College Sdn Bhd
76 268797-V Pantai Columbia Sdn Bhd
77 281037-M Tongkah Precision Plastic Sdn Bhd
78 283413-U EKS Motorsports Sdn Bhd
79 291068-X Khasera Baru Sdn Bhd
80 307780-A Tongkah Equity Sdn Bhd
81 308279-A Kobay Technology Bhd
82 321428-W Pantai Support Services Sdn Bhd
83 332693-D Satelcom Sdn Bhd
84 337160-X Pusat Bantuan Angkasa-Udara Sdn Bhd
85 347154-K THB Asia Connect Sdn Bhd
86 354585-H Seputih Asas Sdn Bhd
87 376770-W Technology Innovations Resources Sdn Bhd
88 378380-D Secura Security Printing Sdn Bhd
89 379181-T Rumpun Lagenda Sdn Bhd
90 386015-M Barn Thai Restaurant Sdn Bhd
91 379894-W Sirim Tech Venture Sdn Bhd
92 398523-H Limkokwing Executive Leadership College Sdn Bhd
93 401532-P Tongkah Applications Sdn Bhd
94 401534-H Tongkah Marketing Sdn Bhd
95 401979-H Tongkah Sales And Services Sdn Bhd
96 401984-M Consortio Sdn Bhd
97 414089-X Tongkah-Otto (M) Sdn Bhd
98 422902-M Senandung Beringin Sdn Bhd
99 431251-W IMC Education Sdn Bhd
100 438067-X Pantai Premier Pathology Sdn Bhd
101 440902-H Paksiwang Sdn Bhd
102 442886-A Gilauan Mercu Sdn Bhd
103 446529-V Worldcare Health (Malaysia) Sdn Bhd
104 446801-T Swiss Union Fine Watch Sdn Bhd
105 446801-W Capifiniti Sdn Bhd
106 454557-T Competitive Advantage Sdn Bhd
107 454762-D Advance Pioneer Sdn Bhd
108 457149-T Sepang International Circuit Sdn Bhd
109 460269-A Kuala Lumpur Medical Centre (Asia Pacific) Sdn Bhd
110 466313-V Pantai Hospitals Sdn Bhd
111 469122-M Conso-Asli Sdn Bhd
112 478933-D Yayasan Kebajikan Merbuk
113 491485-V Lipo Corporation Sdn Bhd
114 519154-U Auto Eurokars Sdn Bhd
115 536714-K Royal Automobile Club of Malaysia
116 539967-K Positive Attitude Sdn Bhd
117 540499-W Kencana Capital Sdn Bhd
118 543106-M Kencana Metering Sdn Bhd
119 543161-W Sapurakencana Marine Sdn Bhd
120 543169-H ARC Metal Spray Sdn Bhd
121 547329-A Ambitious Revenue Sdn Bhd
122 559056-V Naza-Brabus Motor Sdn Bhd
123 570015-M Rumpun Harapan Sdn Bhd
124 571539-X Ten Tenths Racing Sdn Bhd
125 571568-X Jaseri Holdings Sdn Bhd
126 578095-P Tema Anggun Sdn Bhd
127 621442-U National Academy of Motoring
128 626271-V Kencana Capital Assets Sdn Bhd
129 626776-M Kencana Capital Ventures Sdn Bhd
130 642434-W Flora Kencana Sdn Bhd
131 667812-A Kencana Capital Partners Sdn Bhd
132 667490-M Kencana Petroleum Berhad
133 6899-X Celcom Resources Berhad
134 72510-A Tongkah Moulding Technologies Sdn Bhd
135 183374-K Nilai Dagangan Sdn Bhd
136 209838-T DMC Telecom (Malaysia) Sdn Bhd
137 229450-U Prestige Avenue (M) Sdn Bhd
138 233393-H Jutaan Innovasi Sdn Bhd
139 236138-U YTL Energy Sdn Bhd
140 261683-W Reference Audio Sdn Bhd
141 306718-W Simfoni Bayu Sdn Bhd
142 318751-M Transceiver Technology Sdn Bhd
143 319497-X AV Arts Sdn Bhd
144 571536-M Jaseri Racing Sdn Bhd
145 674438-M Orbitacorp Sdn Bhd
146 704511-T Pramurni Holdings Sdn Bhd
147 700394-X Kencana Steelworks Sdn Bhd
148 544324-T Logisys Sdn Bhd
149 630804-K Prestariang Systems Sdn Bhd
150 720014-T Everise Project Sdn Bhd
151 789765-P Kencana Marine Drilling Sdn Bhd
152 10439-V Sapurakencana Onshore Sdn Bhd
153 27950-W Sapurakencana Subsea Sdn Bhd
154 594894-P Kencana Infrastructure Sdn Bhd
155 293987-U Amona International Ventures Sdn Bhd
156 867573-A Maxis Berhad
157 1032639-W Sime Darby Auto Britannia Sdn Bhd
158 904190-H Mahathir Science Award Foundation

Nama : MARINA MAHATHIR
No. IC : 570609-02-5XXX
ALAMAT : Lorong Tempinis Kanan Dua Taman Lucky, 59100, Kuala Lumpur

1 1054986-A Musawah Global Consultancy Sdn Bhd
2 462692-X Dewan Filharmornik Petronas
3 686189-K Fokus Ilham Sdn Bhd
4 235910-X Wild Horizon Sdn Bhd
5 268407-W Magnificent Reflections Sdn Bhd
6 224648-W Diastar Sdn Bhd
7 184255-A Fashion Aid (M) Sdn Bhd
8 182722-H Inezaco Sdn Bhd
9 182722-H Inezaco Sdn Bhd
10 178752-H Mimair Sdn Bhd
11 178752-H Mimair Sdn Bhd
12 109080-W Geminelle(M’Sia) Sdn Bhd
13 673118-K Boost Juice (M) Sdn Bhd
14 476687-X Tara Photography Sdn Bhd
15 431253-U Editions Didifier Millet Sdn Bhd
16 304707-T Fep Media Bhd
17 231304-M Mosaique Communications Sdn Bhd
18 229894-T Handmade Buildings Sdn Bhd
19 229183-T Advance Screen Sdn Bhd
20 222938-A Titik Ke Titik Sdn Bhd
21 192186-K Angsana Bakti Sdn Bhd
22 174400-X Malaysian Design Marketing Sdn. Bhd
23 160805-X Interexpo (M) Sdn Bhd
24 57975-P North South Development Sdn Bhd
25 32700-K Maharizan Sdn Bhd
26 3259-K UPD Sdn Bhd
27 463127-H Malaysian Philharmonic Orchestra
28 266561-W Sis Forum (Malaysia)
29 851542 3R Media Sdn Bhd

Nama : Mirzan Mahathir
No. IC :581126-02-5XXX
Alamat : Lorong Bukit Ledang, 50480 Kuala Lumpur

1 1019534-X Crescent Capital Resources dn Bhd
2 786940-W Tropical Dimension Sdn Bhd
3 964718-K Impel Line Sdn Bhd
4 967450-P Solid Maple Sdn Bhd
5 410771-X Metamek Sales&Service Sdn Bhd
6 253073-A M-Ocean Holdings Sdn Bhd
7 228565-H Crescent Capital Sdn Bhd
8 764045-T Intelligent Cooling Engineering Sdn Bhd
9 100706-U Emas Dewa Sdn Bhd
10 87347-P Solsis (M) Sdn Bhd
11 15508-K Tai Huat Enterprise Sdn Bhd
12 9329-H Tebrau Housing Estate Sdn Bhd
13 210236-V Juta Integrasi (M) Sdn Bhd
14 180864-U Prima Resmi Sdn Bhd
15 289476-M Jana Kualiti Sdn Bhd
16 248781-P SMS Strategic Sciences Consulting (ASIA) Sdn Bhd
17 233488-H Falmouth Sdn Bhd
18 224616-X Taff Hotel Management And Consultancy Sdn Bhd
19 222262-P Utara Capital Sdn Bhd
20 1990305-D Mitsui O.S.K Lines (Malaysia) Sdn Bhd
21 186100-K Oriental Vision (M) Sdn Bhd
22 166474-X AHB Technology Sdn Bhd
23 166435-A AHB Marketing Sdn Bhd
24 106920-M Kaypi Technologies Sdn Bhd
25 159700-P Asia Ling Transport Sdn Bhd
26 522021-W Asli Foundation
27 494494-W National Children Welfare Foundation
28 464594-D Cell Farming Ventures Sdn Bhd
29 462681-U Yayasan Iskandar
30 435972-P Capetronic Computer (Malaysia) Sdn Bhd
31 433400-P Malaysian Youth Orchestra Foundation
32 431095-P Westport Distripark (M) Sdn Bhd
33 423591-V CEN Worldwide Sdn Bhd
34 421572-M Cen Sdn Bhd
35 420428-K The Grande Capetronic Holdings Sdn Bhd
36 418303-H Expoage International (M) Sdn Bhd
37 417613-U KP Distribution Services Sdn Bhd
38 413758-A Tamadun Interaktif Sdn Bhd
39 410771-X Betamek Sales&Service Sdn Bhd
40 407984-W Konsortium Meteorologi Nusantara Sdn Bhd
41 401302-V Introace Sdn Bhd
42 397214-X Cen Hub Management Sdn Bhd
43 394730-P Bumiputera And Technology Venture Capital Sdn Bhd
44 376327-H Clouston Design International Sdn Bhd
45 374058-H Vehicle Transit Centre (Malaysia) Sdn Bhd
46 373741-W Transmile Group Berhad
47 367041-D Asia Vehicle Transport Sdn Bhd
48 367000-H Asia Gas Transport Sdn Bhd
49 358134-M PNB NJI Holdings II Sdn Bhd
50 354562-U Priority Shipping Services Sdn Bhd
51 349024-V Dynaniaga Sdn Bhd
52 347261-A Mamee-Double Decker ICT Sdn Bhd
53 346706-V Persistem Sdn Bhd
54 341658-T Turas Bakti Sdn Bhd
55 341404-X Diperdana Realty Sdn Bhd
56 340610-T Diperdana Kontena Sdn Bhd
57 324172-V Prima Nusantara Sdn Bhd
58 323769-M Cottongold Sdn Bhd
59 322687-T Opcom Cables Sdn Bhd
60 322661-W Opcom Holdings Berhad
61 320736-V MMI Precision Assembly Sdn Bhd
62 313487-X S.Meggatel Trading Sdn Bhd
63 301384-H Nakamichi Corporation Berhad
64 293068-D Opcom Sdn Bhd
65 290455-W Dolomite Corporation Berhad
66 284033-A Qualite Systems (M) Sdn Bhd
67 276336-A Hiap Teck Hardware Sdn Bhd
68 276190-D The Express Lift (M) Sdn Bhd
69 274909-A AHB Holdings Sdn Bhd
70 274107-T Sabit Holdings Sdn Bhd
71 267944-A Sabit Trading Sdn Bhd
72 262355-U KP Integrated Sdn Bhd
73 260460-D Asian Strategy & Leadership Incorporated Sdn Bhd
74 259894-M Cresoil Sdn Bhd
75 258683-T Talon (Malaysia) Sdn Bhd
76 252102-D Iskandar Holdings Sdn Bhd
77 246159-T HMO Pacific Sdn Bhd
78 232845-X Vintage Heights Sdn Bhd
79 229378-W ASIA LNG Transport Dua Sdn Bhd
80 228738-A Teluk Kencana Sdn Bhd
81 224170-V Equinox Properties Sdn Bhd
82 222723-W Tegas Consult Sdn Bhd
83 222363-T Mamee-Double Decker (M) Sdn Bhd
84 222220-T Sabit Capital Sdn Bhd
85 221602-H Baseview (M) Sdn Bhd
86 220294-U Peringkat Prestasi (M) Sdn Bhd
87 220002-X Transbell Sdn Bhd
88 216535-K PNB NJI Holdings Sdn Bhd
89 216534-W PNM Nomura Jafco Management Sdn Bhd
90 211819-K Cougar Logistics (Malaysia) Sdn Bhd
91 211172-W North Klang Logistics (Malaysia) Sdn Bhd
92 209733-U S.Meggatel Sdn Bhd
93 208808-U Digital Technologies Sdn Bhd
94 207696-M Kris Heavy Engineering & Construction Sdn Bhd
95 202035-W Strategem Sdn Bhd
96 201554-D Toyo Components Sdn Bhd
97 200086-T Ke-Zan Holdings Berhad
98 197031-X PNB Equity Resource Corporation Sdn Bhd
99 193372-U Sabit Sdn Bhd
100 189844-W KP Asia Auto Logistics Sdn Bhd
101 185853-K Betamek Electronics (M) Sdn Bhd
102 183059-H Dataprep Holdings Bhd
103 182243-U APS Technologies Sdn Bhd
104 181796-T Stenta Films (Malaysia) Sdn Bhd
105 175071-A Nakamichi Malaysia Sdn Bhd
106 169918-W Solsisnet Sdn Bhd
107 168288-W Taff Hotels Sdn Bhd
108 166474-X AHB Technology Sdn Bhd
109 163144-V KIG Glass Industrial Berhad
110 139811-X Diperdana Utara Sdn Bhd
111 1208849-H PNSL Risk Management Sdn Bhd
112 120221-M Kaypi Southern Terminal Sdn Bhd
113 111769-V North Terminal Sdn Bhd
114 108505-P Kaypi Logistics Sdn Bhd
115 106920-M Kaypi Technologies Sdn Bhd
116 94725-X Pacificmas Fidelity Sdn Bhd
117 89707-U Parcel Tankers Malaysia Sdn Bhd
118 89243-A Pos Logistics Berhad
119 87347-P Solsis (M) Sdn Bhd
120 84330-K Sabah Forest Industries Sdn Bhd
121 82871-U PNSL Berhad
122 72273-W Dataprep Distribution Sdn
123 65799-M Tamex Timber Sdn Bhd
124 63611-U Pelikan International Corporation Berhad
125 49947-W Diperdana Terminal Services Sdn Bhd
126 49256-V CMS Clinker Sdn Bhd
127 40405-T Diperdana Selatan Sdn Bhd
128 39687-H MDD Beverage Sdn Bhd
129 32700-K Maharizan Sdn Bhd
130 30508-W Cheng Hua Engineering Works Sdn Bhd
131 23824-D DNT (Malaysia) Sdn Bhd
132 12890-A Lion Corporation Berhad
133 11689-P Malaysian Shipping Agencies Sdn Bhd
134 11606-U MCL Land (Pantai View) Sdn Bhd
135 11234-U Dataprep (Malaysia) Sdn Bhd
136 6542-P MCL Land (Century Gardens) Sdn Bhd
137 6430-P Worldwide Holdings Bhd
138 975570-T Penta Energy Sdn Bhd
139 725725-A World Islamic Economic Forum Foundation
140 762303-U Icognitive Central Sdn Bhd
141 987345-H Chersonese Terminal Operations Sdn Bhd
142 961885-V Maple Icon Sdn Bhd
143 982355-H Chersonese Oil Sdn Bhd
144 982353-P Chersonese Gas Sdn Bhd
145 889616-K M Ocean Capital Sdn Bhd
146 293987-U Amona International Ventures Sdn Bhd
147 858045-V Crescent Energy Sdn Bhd
148 1064639-V Hydrogen Oil&Gas Sdn Bhd
149 1116210-D Hydrogen Agency Sdn Bhd
150 11234-U Dataprep (Malaysia) Sdn Bhd
151 87347-P Solsis (M) Sdn
152 228565-H Crescent Capital Sdn Bhd
153 410771-X Betamek Sales & Service Sdn Bhd
154 185853-K Betamek Electronics (M) Sdn Bhd
155 183059-H Dataprep Holdings Bhd
156 169918-P Solsisnet Sdn Bhd

                           ______"------
➡ FAKTA:-
DAP PERAK MEMBUAT LAPURAN POLIS

DAP Perak telah pun menfailkan laporan polis terhadap Tun Mahathir berkenaan pendedahan yang dilakukan oleh Abdul Hamid.

Saya juga menyeru agar pihak MACC melakukan siasatan terhadap dana bernilai RM 1.194 Trilion yang dilakukan oleh Tun M dan seterusnya mengambil tindakan jika ianya terbukti benar.

Kenyataan dibuat oleh Setiausaha Politik bagi Pengerusi DAP Perak dan Ketua Biro Pembangunan Ekonomi DAP Perak, Chong Zhemin pada 8 Disember 2015

#Ikuti_link_link_berkaitan:- ⬇

http://bulletinmedia.blogspot.in/2015/12/harta-mahathir-di-luar-negara-bernilai.html
                       ______"------
https://www.facebook.com/wakeupmalaya/videos/1255300337918048/
                        ______"------
https://www.facebook.com/gossippru14/videos/1849965918348906/
                        ______"------
https://www.facebook.com/zack.abdullah/videos/10214023213642469/
                        ______"------
https://www.facebook.com/matmin30/videos/1959999787346374/
                        ______"------
https://www.facebook.com/BuletinTV3Official/videos/2165825266765976/
                        ______"-------
https://www.facebook.com/mohd.noordeen/videos/1494807817206391/
                        ______"------
https://youtu.be/CtigUfey9fQ
                         ______"------
https://youtu.be/dsmE-oQxbn8
                         ______"------
https://youtu.be/mBY95JIofCM
                         ______"------
https://youtu.be/kRy8Ca1aaR4
                         ______"------
http://www.sinarharian.com.my/mobile/politik/wan-azizah-ingatkan-pembangkang-waspada-agenda-mahathir-1.522257

Khamis, 14 Februari 2019

ISTIQAMAHLAH BETUL-BETUL

Kita diperintahkan agar mengulang-ulang bacaan surah al-Fatihah, setiap kali rakaat solat. Di dalamnya terkandung doa, agar kita istiqamah dengan ajaran Islam yang sebenar.

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ • صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

"Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan golongan yang engkau kurniakan nikmat. Bukan jalan golongan yang dimurkai & bukan juga jalan golongan yang sesat"

⚫ Siapakah Yang Istiqamah?

Allah telah memperincikan suri tauladan istiqamah, yang terjamin nilai hidup mereka konsisten bersama kebenaran. Firmannya:

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

"Barangsiapa mentaati Allah & Rasul, maka mereka bersama golongan yang beroleh nikmat Allah. (Mereka) dari para Nabi, para siddiqin, para syuhada' & orang-orang soleh" - al-Nisa 69.

• Para Nabi: Cekal menyampaikan kebenaran, jelas menentang kebatilan. Bersifat benar, amanah, cerdik & gigih menyampaikan mesej da'wah.

• Para Siddiqin: Golongan yang sentiasa membenarkan iman. Sanggup menyatakan yang haq walaupun dipinggirkan keseorangan.

• Syuhada: Pejuang-pejuang Islam yang mempertaruhkan hidupnya demi Islam. Bukan jenis menggunakan Islam untuk tembolok sendiri. Disebabkan itu, Allah sering menggandingkan jihad & jalan Allah. Sebagai peringatan, di sana ada yang mendakwa berjuang tetapi untuk kepentingan jalan sendiri.

• Para Salihin: Golongan yang sentiasa meletakkan ketaatan tidak berbelah bagi kepada Allah & Rasul.

⚫ Jalan Yang Tidak Istiqamah.

Allah menyebutkan, kelompok yang tidak istiqamah itu dengan gelaran golongan yang dimurkai & golongan yang sesat.

• al-Maghdub: Yahudi. Mereka mengetahui kebenaran tetapi menentang kebenaran semata-mata kerana menjaga kepentingan yang dilacurkan. Allah berdendam dengan golongan yang menyembunyikan kebenaran.

• al-Dhallin: Nasara. Mereka yang selesa diperbodohkan & ditipu oleh pemuka-pemuka sanjungan mereka. Mengakibatkan mereka terseleweng dalam keadaan perasan kononnya sedang melakukan amal soleh.

⚫ Mohonlah Hidayah.

Melihat betapa besarnya mesej istiqamah di dalam surah al-Fatihah, maka padanlah Allah memerintahkan kita supaya jangan putus-putus memohon hidayah agar beroleh istiqamah. Sesungguhnya, ia bukanlah semata-mata slogan yang diangkat lalu menjadi kebanggaan.

Istiqamah tidak bermakna konsisten mempertahankan kelompok sendiri walaupun salah. Sebaliknya istiqamah adalah konsisten mempertahankan kebenaran sekalipun pahit. Ia tidak ditentukan berdasarkan pemarkahan menurut kepentingan kita.

Sebaliknya, syarat-syarat istiqamah telah ditetapkan oleh Allah secara ketat. Bukankah nikmat Allah yang terlalu bernilai itu, pasti tersedia seribu satu ujian? Fastaqim!

Abdul Mu'izz Muhammad
13 Febuari 2019.